Θετική η επικαιροποιημένη Έκθεση συμμόρφωσης για την Ελλάδα

0
372

Το πράσινο φως για την εκταμίευση των επιστροφών από τα κέρδη ελληνικών ομολόγων, ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, αναμένεται να δώσει το Eurogroup της Παρασκευής.

Η ελληνική πλευρά φέρεται να έχει εκπληρώσει το σύνολο των προαπαιτουμένων σύμφωνα, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη Έκθεση συμμόρφωσης που παρουσιάστηκε σήμερα στο Κολλέγιο των Επιτρόπων.

Η Έκθεση επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκπλήρωση όλων των ειδικών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων με προθεσμία έως τα τέλη του 2018. Αναλυτικότερα, η ελληνική Κυβέρνηση:

i) έχει θεσπίσει πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο για την ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ii) έχει προβλέψει σημαντικές επικαιροποιήσεις των μέτρων για τη στήριξη της εξυγίανσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, κρατικές εγγυήσεις, σχέδιο δράσης για την αφερεγγυότητα νοικοκυριών), iii) έχει θεσπίσει πράξεις πρωτογενούς δικαίου και έχει δεσμευθεί να θεσπίσει συντόμως παράγωγο δίκαιο σχετικά με νέο καθεστώς για την προστασία της πρώτης κατοικίας, iv) έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρωση των κενών θέσεων στο ΤΧΣ, v) έχει επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό για την εκποίηση τμήματος του λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, vi) έχει θεσπίσει τη νομοθεσία για την αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ, vii) έχει προωθήσει μέτρα για την άρση των εμποδίων στη συναλλαγή για την Εγνατία, και viii) έχει εγκρίνει σειρά μέτρων για την προώθηση της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης.

Σε ό,τι αφορά τις επισημάνσεις ανά τομέα, η Έκθεση επισημαίνει τα ακόλουθα:

ΑΑΔΕ

Μολονότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η ειδική δέσμευση για το τέλος του 2018 όσον αφορά το επίπεδο στελέχωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με 12 000 μόνιμους υπαλλήλους (το επίπεδο στελέχωσης στα τέλη του 2018 ήταν 11 487), οι αρχές έχουν πλέον εγκρίνει πλήρη σειρά συμπληρωματικών μέτρων.

Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ)

Η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις των νομικών πλαισίων σχετικά με την εξυγίανση των ΜΕΔ. Μετά την έγκριση της έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας στις 27 Φεβρουαρίου 2019, οι αρχές έλαβαν περαιτέρω μέτρα σε διάφορους τομείς. Τα εν λόγω μέτρα θεωρούνται επαρκή για τους σκοπούς της υλοποίησης της ειδικής δέσμευσης για τη στήριξη της εκκαθάρισης των ΜΕΔ· ωστόσο, στο μέλλον θα απαιτηθεί στενή παρακολούθηση και επακολούθηση, και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα υποβάλουν εκ νέου έκθεση στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.

Προστασία πρώτης κατοικίας

Η πρωτογενής νομοθεσία για το καθεστώς εκδόθηκε στις 29 Μαρτίου ενώ αναμένεται συντόμως η έκδοση νομοθετικών πράξεων παράγωγου δικαίου σχετικά με τις προδιαγραφές της ορισθείσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την κρατική επιδότηση και τον τρόπο αποτίμησης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στα περιουσιακά κριτήρια.

ΤΧΣ

Όλες οι δεσμεύσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση του ΤΧΣ έχουν υλοποιηθεί. Όσον αφορά τη λειτουργία του ΤΧΣ, ο υπουργός Οικονομικών υπέβαλε με επιστολή του στην ομάδα εργασίας της Ευρωομάδας (EWG) τον κατάλογο των υποψηφίων για τις ανοικτές θέσεις στην εκτελεστική επιτροπή και στο γενικό συμβούλιο του ΤΧΣ, και οι υποψήφιοι εγκρίθηκαν από την EWG.

Ενέργεια

Η εκποίηση μέρους του λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), που αποτελείται από τις λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής Μελίτης και Μεγαλόπολης 3 και 4, εξακολουθεί να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των ενεργειακών μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας. Μετά την αποτυχία του πρώτου διαγωνισμού τον Φεβρουάριο του 2019, οι αρχές επιβεβαίωσαν εκ νέου την πρόθεσή τους να ολοκληρώσουν την εκποίηση και να συμμορφωθούν με την υφιστάμενη δέσμευση στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, τα μέτρα αντιμονοπωλιακού χαρακτήρα και τη σχετική απόφαση της Επιτροπής.

Για τον σκοπό αυτό, προκήρυξαν νέο διαγωνισμό με προθεσμία το τέλος Ιουνίου για τη σύναψη της συμφωνίας, η οποία θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ. Η εκποίηση συμπεριλήφθηκε επίσης σε πρόσφατη τροπολογία της εθνικής νομοθεσίας για την ενέργεια, με την οποία η υποχρέωση ολοκλήρωσης της εκποίησης επεκτείνεται στους μετόχους της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ μπορεί να ζητήσει νέα αποτίμηση των μονάδων της, η οποία αυτή τη φορά θα λαμβάνει υπόψη και άλλες πωλήσεις λιγνιτικών μονάδων στην ΕΕ, όπως προβλέπεται στα μέτρα αντιμονοπωλιακού χαρακτήρα, καθώς και τις προσφορές που ελήφθησαν στο πλαίσιο της πρόσφατης αποτυχημένης διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Επιπλέον, η ΔΕΗ θα διορίσει άλλον εκτιμητή, ο οποίος θα εκδώσει γνωμοδότηση σχετικά με τον δίκαιο χαρακτήρα των προσφορών που ελήφθησαν. Όσον αφορά τη σαφήνεια των όρων της πώλησης, συμφωνήθηκε να μην συμπεριληφθεί μηχανισμός επιμερισμού του κινδύνου στις συμφωνίες αγοραπωλησίας, αλλά άλλοι όροι μπορούν να συζητηθούν με τους επενδυτές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Όλες αυτές οι ενέργειες θα πραγματοποιηθούν για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία εκποίησης σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στην υπόθεση παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και εντός της προθεσμίας για τη νέα διαδικασία υποβολής προσφορών.

Η νέα διαδικασία εκποίησης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

Ιδιωτικοποιήσεις

Η νομοθεσία σχετικά με την εταιρική αναδιάρθρωση της επιχείρησης αερίου ΔΕΠΑ ψηφίστηκε στις 7 Μαρτίου 2019. Η νομοθεσία ανοίγει τον δρόμο για τη συμφωνηθείσα διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Θα είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι μεταβατικές διατάξεις για την απασχόληση που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία εξακολουθούν να αφορούν ειδικά τους ήδη απασχολούμενους εργαζόμενους, στις σημερινές τους θέσεις.

Τον Ιανουάριο του 2019, οι αρχές είχαν συμφωνήσει σειρά δράσεων που έπρεπε να υλοποιηθούν άμεσα για την αντιμετώπιση των επαναλαμβανόμενων εμποδίων στην παραχώρηση της Εγνατίας οδού. Στόχος ήταν να καταστεί δυνατή η συνέχιση της συναλλαγής με σκοπό την υποβολή δεσμευτικών προσφορών εντός του 2019, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο σχέδιο αξιοποίησης των 10 περιουσιακών στοιχείων του ταμείου ιδιωτικοποιήσεων ΤΑΙΠΕΔ. Οι συμφωνηθείσες δράσεις που έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί στον βαθμό που ήταν τεχνικά εφικτό.

Δημόσια διοίκηση

Στο πλαίσιο της ανομοιογενούς προόδου όσον αφορά τον διορισμό ανώτερων στελεχών, έχει ολοκληρωθεί σειρά συμπληρωματικών δράσεων που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η θέσπιση νομοθεσίας που θα επιτρέπει την κατάρτιση μακροπρόθεσμου σχεδίου προσλήψεων, το οποίο θα συνδέεται στενά με τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική (ΜΔΣ), και η κατάρτιση χάρτη πορείας σχετικά με τον τρόπο εξορθολογισμού του συστήματος επαγγελματικής κατάταξης («σύστημα κλάδων»).

Μετά την έκδοση της έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας στις 27 Φεβρουαρίου 2019, οι αρχές προέβησαν σε βασικές ενέργειες όσον αφορά τη μεταρρύθμιση για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης της απόφασης έγκρισης του διαγωνισμού για την «ψηφιακή πύλη» και της υποβολής νομικών διατάξεων για την «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης», η οποία αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εποπτεία της κωδικοποίησης της νομοθεσίας. Επιπλέον, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο αριθμός των προσλήψεων που έχουν προγραμματιστεί για το 2019 είναι σύμφωνος με τα αριθμητικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σχέδιο προσλήψεων, γεγονός που επιτρέπει τη συμμόρφωση με τον κανόνα της μίας πρόσληψης για κάθε αποχώρηση για το 2019.

Για τον σκοπό αυτό θα χρειαστεί η επανεξισορρόπηση του αριθμού των μόνιμων προσλήψεων του 2018 (περίπου 1 000) οι οποίες υπερέβαιναν τον κανόνα του περιορισμού των προσλήψεων σε μία πρόσληψη ανά τρεις αποχωρήσεις για το 2018 και η μείωση του αριθμού των προσωρινών υπαλλήλων (κατά περίπου 14 %) προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ΜΔΣ για το μισθολογικό κόστος.

Γιάννης Παπαγεωργίου

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here