back to top
30.5 C
Athens
Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024

30.5 C
Athens
Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Διαβάστε επίσης

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο word ΕΔΩ

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας έρευνας αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών ειδικού οικονομικού συμβούλου επί του επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού για το έτος 2021, ώστε στη συνέχεια να εξεταστεί η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αποστείλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected], ενδεικτικές τιμές στις οποίες θα διέθετε προς την Επιχείρηση τις ακόλουθες υπηρεσίες, ενταγμένες σε ενιαία σύμβαση:

Υπηρεσίες ειδικού συμβούλου οικονομικού, επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο τη δημιουργία εσόδων και την ομαλή ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων, που έχουν περιληφθεί στο 5ετές επιχειρησιακό σχέδιο της Επιχείρησης (2021-2025), το οποίο εκπονήθηκε από διεθνούς κύρους εταιρεία συμβούλων τον Δεκέμβριο του 2020.

Ειδικότερα, περιλαμβάνεται η συμβουλευτική υποστήριξη της έναρξης υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου, η υποστήριξη και παρακολούθηση της υλοποίησής του κατά το πρώτο έτος εφαρμογής (2021) και η παρακολούθηση της ολοκλήρωσης των δράσεων που προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του 2021. Ο σύμβουλος θα εξειδικεύει τα μέτρα εφαρμογής και θα προτείνει πολιτικές για την ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων του επιχειρησιακού σχεδίου, υιοθετώντας και μέτρα αναδιοργάνωσης (reengineering), όπου απαιτείται. Ειδικότερα, θα είναι σε θέση, ενδεικτικά, να παρέχει:

Αναλύσεις, κατάστρωση εναλλακτικών πολιτικών, προτάσεις reengineering, παρουσιάσεις προόδου υλοποίησης, προτάσεις προληπτικών μέτρων, επιχειρηματικό κίνδυνο, ταμειακές ροές, δυναμική ανταγωνισμού, καθορισμό παραγόντων (κριτηρίων) επιτυχίας, έλεγχο της πορείας και της απόδοσης κλπ.

Επίσης, θα υποβάλλει στη Διοίκηση αναλυτικές αναφορές ανά εξάμηνο.

Απαιτούμενες προδιαγραφές (όπου περιγράφονται ιδιότητες φυσικού προσώπου, νοείται είτε ο επαγγελματίας – φυσικό πρόσωπο αυτοπροσώπως, είτε το φυσικό πρόσωπο που θα διατεθεί από το νομικό πρόσωπο):

· Διαθεσιμότητα φυσικού προσώπου με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης, όποτε και για όσο απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

· Επαγγελματική εμπειρία παροχής συμβουλών σε ΜΜΕ, γνώση Η/Υ, γνώση οικονομικών προτύπων λειτουργίας επιχειρήσεων με έμφαση στην οικονομική, επιχειρησιακή στρατηγική και στον σχεδιασμό δράσεων.

· Άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.

· Αναγνωρισμένος τίτλος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής στις οικονομικές επιστήμες ή στην οργάνωση & διοίκηση επιχειρήσεων.

· Γνώση τουλάχιστον 1 ξένης ευρωπαϊκής γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά).

Η διάρκεια της σύμβασης που ίσως συναφθεί, θα είναι 12 μηνών.

Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα ΔΕΝ αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν η Επιχείρηση ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην ανάθεση των υπηρεσιών. Ανάλογα με τα αποτελέσματά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, η οποία ενδέχεται να καταλήξει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, όπως θα προκύψει από την παρούσα έρευνα αγοράς. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της παρούσας δεν αξιολογηθούν ως ικανοποιητικά για την Επιχείρηση, σύμφωνα και με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η αποστολή των οικονομικών προτάσεων στη διεύθυνση: [email protected]

θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με e-mail, εξαιτίας της ανάγκης να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού SARS-COV2, από σήμερα, 24/02/2021, μέχρι και την Παρασκευή, 26/02/2021 και ώρα 20:00. Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης με ταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα