back to top
32.2 C
Athens
Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024

32.2 C
Athens
Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΕΡΑ

Διαβάστε επίσης

Κατεβάστε το έγγραφο Word ΕΔΩ

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας έρευνας αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού στον τομέα της παροχήςυπηρεσιώνυποστήριξης εσωτερικού ελέγχου της ΔΕΡΑ, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικόπρόσωπο, να αποστείλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:[email protected], ενδεικτικές τιμές στις οποίες θα διέθετε προς την Επιχείρηση τις ακόλουθες υπηρεσίες, ενταγμένες σε ενιαία σύμβαση:

-Κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας του τμήματος (γραφείου) εσωτερικού ελέγχου της ΔΕΡΑ, που θα στελεχωθεί στο μέλλον σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προσλήψεων, εναρμονισμένου με τα ισχύοντα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ).
Κατ’ ελάχιστο θα περιλαμβάνει τα όρια και την λειτουργία του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες του επικεφαλής του τμήματος στο μέλλον, παράλληλα με τη διοικητική λειτουργία, παρέχοντας του τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις για πρόσβαση στα απαραίτητα έγγραφα και γενικότερα στα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο

-Ανάλυση -Μεθοδολογία εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, ήτοι, κατ’ ελάχιστο, τον προσδιορισμό του ελεγκτικού περιβάλλοντος, το προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων εάν υπάρχουν, αξιολόγηση αυτών, διορθωτικές κινήσεις, τη προετοιμασία για τον έλεγχο και τη διενέργεια αυτού.

-Αξιολόγηση κινδύνων κ πρόγραμμα δράσης της μονάδας εσωτερικού ελέγχου για τις υπάρχουσες λειτουργίες της ΔΕΡΑ

.-Αναφορά(report)για τη χρήση 2020, μέσα από την οποία θα προκύψουν οι πιθανοί κίνδυνοι, θα αξιολογηθούν και βάσει αυτών θα καθοριστεί το σχέδιο ελέγχου για το 2021, καθώς και σύνταξη έκθεσης ελέγχου για τη χρήση 2021.

-Καθορισμό, με βάση την αναφορά της χρήσης 2020, τωντομέωνελέγχου για τη χρήση 2021, του εύρους των ελέγχων και του αριθμού αυτών, με ελάχιστο όριο τους 2εντός της χρήσης.

-Περιοδικές αναφορές εσωτερικού ελέγχου προς τη Διοίκηση, με μέγιστη απόσταση μεταξύ τους,τους 2 μήνες.Οι παραπάνω προδιαγραφές περιγράφουν και τα παραδοτέα της σχετικής σύμβασης.Όλα τα παραδοτέα θα πρέπει να έχουν παραδοθεί το αργότερο εντός 7 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.Τα φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλουν οικονομική πρόταση ή που απασχολούνται από τα νομικά πρόσωπα που θα υποβάλουν οικονομική πρόταση, θα πρέπει να διαθέτουν:

-Πολύχρονη ενασχόληση με το αντικείμενο του εσωτερικού ελεγκτή με τις σχετικές πιστοποιήσεις (μέλη του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ).

-Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην οικονομική κατεύθυνση. Επιθυμητός και ο μεταπτυχιακός τίτλος

.-Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.-Γνώση ξένης Ευρωπαϊκής γλώσσας. Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα ΔΕΝ αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν η ΔΕΡΑ ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην ανάθεση των υπηρεσιών. Ανάλογα με τα αποτελέσματά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, η οποία ενδέχεται να καταλήξει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, όπως θα προκύψει από την παρούσα έρευνα αγοράς. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της παρούσας δεν αξιολογηθούν ως ικανοποιητικά για τη ΔΕΡΑ, σύμφωνα και με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της, η ΔΕΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μεταβάλει μερικά ή ολικά τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, να μειώσει ή να αυξήσει τα παραδοτέα αυτής και να προβεί σε κάθε άλλη μεταβολή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η αποστολή των οικονομικών προτάσεων στη διεύθυνση: [email protected] θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με e-mail, εξαιτίας της ανάγκης να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού SARS-COV2, μέχρι και την Παρασκευή, 14/05/2021 στις 16:00.

Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail:
Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης με ταχυδρομικό κώδικα,
Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα