back to top
30.5 C
Athens
Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024

30.5 C
Athens
Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΣΟΥ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ G.D.P.R.

Διαβάστε επίσης

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο Word ΕΔΩ

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας .Ε.Ρ.Α.) έρευνας αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού στον τομέα τηςπαροχήςσυμβουλευτικώνυπηρεσιώνεναρμόνισης της Δ.Ε.Ρ.Α.με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α ́137), με εστίαση στους κινδύνους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αποστείλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected], ενδεικτικές τιμές στις οποίεςθα διέθετε προς την Επιχείρηση τις ακόλουθες υπηρεσίες, ενταγμένες σε ενιαία σύμβαση:

Σύνταξη οδηγιών με τις κατευθυντήριες αρχές για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από μέσο μαζικής ενημέρωσης και για την ορθή στάθμιση των αντικρουόμενων δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων που τίθενται, σύμφωνα και με τα σχετικά πορίσματα της συναφούς ευρωπαϊκής και εθνικής νομολογίας και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Υποβολή των ανωτέρω με τη μορφή νέων διατάξεων σε τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Δ.Ε.Ρ.Α.

Γενικότερος επανέλεγχος της αξιοπιστίας του υφιστάμενου Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Δ.Ε.Ρ.Α και υποβολή προτάσεων βελτίωσης/επικαιροποίησής του.

Έλεγχος προόδου του Αρχείου Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας της Δ.Ε.Ρ.Α. και υποβολή προτάσεων για την τυχόν αναβάθμισή του.

Επανέλεγχος και τυχόν συμπλήρωση της Έκθεσης Εκτίμησης Επιπτώσεων των επικίνδυνων δραστηριοτήτων.

Έλεγχος της προόδου των μέτρων απόκρυψης πληροφοριών με προσωπικά δεδομένα και αποτροπής τυχόν ανεπιθύμητης κοινοποίησής τους σε τρίτους (αποθήκευση και περιορισμός εγγράφων, λήψη μέτρων προφύλαξης κατά τη διακίνησή τους κλπ).

Υποβολή προτάσεων μετριασμού των κινδύνων από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σύγχρονα τεχνικά μέτρα (κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση κλπ.)

Παροχή οδηγιών για την ορθή χρήση της αλληλογραφίας της Δ.Ε.Ρ.Α (φυσικής και ηλεκτρονικής) και για την τυχόν ενσωμάτωση πρόσθετων διαδικασιών ή διατυπώσεων στην αλληλογραφία.

Παροχή οδηγιών για την ορθή χρήση των κοινοποιήσεων στην αλληλογραφία της Δ.Ε.Ρ.Α.

Παροχή οδηγιών για την αρμονική και σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ μετάβαση της Δ.Ε.Ρ.Α. στην εποχή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.

Γνωμοδότηση για δυνατότητα τοποθέτησης καμερών ασφαλείας και συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης (accesspoints), υποδείξεις περί αυτών και συμμόρφωση με το Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δυνατότητα γνωμοδότησης χωρίς πρόσθετη αμοιβή, για τη σύμφωνη με την νομοθεσία της προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμογή των τεχνικών μεταρρυθμίσεων στην εργασία (ψηφιακή κάρτα εργασίας κλπ), εφόσον ενσωματωθούν στη νομοθεσία κατά τη διάρκεια της σύμβασης.Απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία(διαζευκτικά εφόσονκαλύπτονται όλες οι παροχές, άλλως σωρευτικά):

Συμβούλου με πλούσια εμπειρία και πιστοποιήσεις σε υπηρεσίες συμμόρφωσης προς τον ΓΚΠΔ (“GDPRComplianceServices) ή

Μηχανικού Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων ή

Νομικού συμβούλου με αποδεδειγμένη εμπειρία / εξειδίκευση και γνώση του κανονιστικού και νομικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα ΔΕΝ αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν η Δ.Ε.Ρ.Α.ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην ανάθεση τωνυπηρεσιών. Ανάλογα με τα αποτελέσματά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, η οποία ενδέχεται να καταλήξει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος τηςπροϋπολογιζόμενης δαπάνης, όπως θα προκύψει από την παρούσα έρευνα αγοράς. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της παρούσας δεν αξιολογηθούν ως ικανοποιητικά για τη ΔΕΡΑ, σύμφωνα και με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της, η ΔΕΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μεταβάλει μερικά ή ολικά τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, να μειώσει ή να αυξήσει τα παραδοτέα αυτής και να προβεί σε κάθε άλλη μεταβολή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η αποστολήτων οικονομικών προτάσεων στη διεύθυνση: [email protected]θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με email, εξαιτίας της ανάγκης να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού SARSCOV2, μέχρι 17:00 της Πέμπτης, 20/05/2021. Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο (ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης μεταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου(για νομικά πρόσωπα)

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα