back to top
30.5 C
Athens
Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024

30.5 C
Athens
Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Έρευνας αγοράς, για παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας CPV 85121200-5) και Ασφαλείας (Τεχνικός Ασφαλείας CPV 71340000-3) στη ΔΕΡΑ για 12 μήνες.

Διαβάστε επίσης

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ

 

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας (Δ.Ε.Ρ.Α.) έρευνας αγοράς, για παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας CPV 85121200-5) και Ασφαλείας (Τεχνικός Ασφαλείας CPV 71340000-3) στη ΔΕΡΑ για 12 μήνες.

Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπηρεσιών για Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)

1. Η εταιρεία παροχής ΕΞ.Υ.Π.Π. Υποχρεούται να παρέχει τεχνικό Ασφάλειας με τις παρακάτω προδιαγραφές.

1.1.1 Απαιτούμενα Προσόντα

1) Ο Τεχνικός ασφάλειας θα πρέπει διαθέτει τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου

α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις

εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.),

β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.).

2) Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ και β΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή.

3) Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 (ν.3850/10) που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία μειώνεται ως εξής:

α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 κατά ένα έτος

β) για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη.

4) Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας.

1.1.2 Αρμοδιότητες Τεχνικού Ασφάλειας

1.1.2.1 Συμβουλευτικές Αρμοδιότητες

1. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.

2. Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

3. Κάνει γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου με στόχο την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, για κάθε εργασιακό χώρο

4. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των

ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της ΔΕΡΑ.

1.1.2.2 Επίβλεψη συνθηκών εργασίας

1. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στο εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

2. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.

3. Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των

ερευνών του και να προτείνει μέτρα για αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.

4. Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

1.1.2.3 Βελτίωση συνθηκών εργασίας

1. Ο τεχνικός ασφάλειας να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στη ΔΕΡΑ να τηρούν τους κανόνες

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

2. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

3. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν και άλλων

καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησης του ως τεχνικού ασφάλειας.

Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον

εργοδότη και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

5. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

1.1.3 Καθήκοντα

Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας θα είναι τουλάχιστον ο ελάχιστος προβλεπόμενος από την κείμενη νομοθεσία, ο οποίος έχει υπολογιστεί στον Πίνακα 1 με βάση το προσωπικό που απασχολείται στη ΔΕΡΑ.

Η φυσική παρουσία του Τεχνικού Ασφαλείας θα κατανεμηθεί με τρόπο ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα ωραρίου λειτουργίας της ΔΕΡΑ, όλες τις Διευθύνσεις και τα επιμέρους τμήματα και γενικά κάθε δραστηριότητα εντός της ΔΕΡΑ που ενέχει θέματα υγιεινής και ασφάλειας

Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Ο τεχνικός ασφαλείας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση.

Ο τεχνικός ασφαλείας θα πιστοποιεί τις ώρες απασχόλησής του υπογράφοντας σχετικά δελτία παρουσίας τα οποία θα συνυπογράφονται και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΡΑ.

Ο τεχνικός ασφαλείας θα συνεργάζεται με τον εκάστοτε Ιατρό Εργασίας, θα τηρεί επαγγελματική

εχεμύθεια και εν γένει θα τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του ν.3850/2010 όπως ισχύει ή Νόμος που θα τεθούν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και πριν την υπογραφή αντίστοιχης σύμβασης να παράσχει στη ΔΕΡΑ κάθε απαραίτητο στοιχείο προς υποβολή στην αρμόδια

Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η εταιρεία παροχής ΕΞ.Υ.Π.Π. Υποχρεούται να παρέχει Ιατρό εργασίας με τις παρακάτω προδιαγραφές:

2.2 Τεχνικές Προδιαγραφές Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

2.2.1 Απαιτούμενα προσόντα

1. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.

2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, έχουν δικαίωμα να ασκούν:

α) οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15-5-2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών επί επτά τουλάχιστον έτη

β) οι ιατροί οι οποίοι στις 15-5-2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

3. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση της ΔΕΡΑ.

Το ωράριο εργασίας του θα οριστεί σε συγκεκριμένες εργάσιμες ημέρες που θα αναφέρονται στην σύμβαση που θα υπογράψει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3850/10 και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εργαζόμενων της ΔΕΡΑ.

2.2.2 Αρμοδιότητες Ιατρού Εργασίας

2.2.2.1 Συμβουλευτικές Αρμοδιότητες

1. Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας τις καταχωρεί

σε ειδικό βιβλίο. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

2. Ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού κατασκευής και

συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

3. Συμβουλεύει σε θέματα λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και

προμήθειας μέσων εξοπλισμού.

4. Συμβουλεύει σε θέματα φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

5. Συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών

6. Συμβουλεύει σε θέματα αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας,

προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμα και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.

7. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.

2.2.2.2 Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων

1. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας του, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.

Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζόμενου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζόμενου και του εργοδότη.

2. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:

α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα

αντιμετώπισης των παραλήψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους,

β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας.

γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα

αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.

δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας, ενημερώνει για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψης.

ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας όπου εδρεύει η επιχείρηση.

3. Έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.

4. Αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.

5. Πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας έχει επίπτωση στην υγεία.

6. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.

7. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του και των υποχρεώσεων του εργοδότη,

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζόμενους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές εξετάσεις. Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων.

Οι δαπάνες που προκύπτουν βαρύνουν τον εργοδότη.

8. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο στον οποίο περιλαμβάνεται, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων κάθε φορά που ο εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις.

Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου οι

υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του ασφαλιστικού

οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.

9. Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του

εργαζόμενου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και

εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά. Επί πλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του εργαζόμενου, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εργασίας μόνο εφόσον είναι απαραίτητο:

α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία

β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και

γ) για τη θεμελίωση δικαιωμάτων του εργαζομένου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών. Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/1997.

2.2.3 Συνεργασία Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να

συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων.

3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα.

4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή του ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας (Δ.Ε.Ρ.Α.) έρευνας αγοράς, για παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας CPV 85121200-5) και Ασφαλείας (Τεχνικός Ασφαλείας CPV 71340000-3) στη ΔΕΡΑ για 12 μήνες.

Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπηρεσιών για  Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)

 1. Η εταιρεία παροχής ΕΞ.Υ.Π.Π. Υποχρεούται να παρέχει τεχνικό Ασφάλειας με τις παρακάτω προδιαγραφές.

1.1.1 Απαιτούμενα Προσόντα

1) Ο Τεχνικός ασφάλειας θα πρέπει διαθέτει τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου

α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις

εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.),

β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.).

2) Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ και β΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή.

3) Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 (ν.3850/10) που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία μειώνεται ως εξής:

α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 κατά ένα έτος

β) για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη.

4) Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας.

1.1.2 Αρμοδιότητες Τεχνικού Ασφάλειας

1.1.2.1 Συμβουλευτικές Αρμοδιότητες

 1. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.
 2. Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
 3. Κάνει γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου με στόχο την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, για κάθε εργασιακό χώρο
 4. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των

ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της ΔΕΡΑ.

1.1.2.2 Επίβλεψη συνθηκών εργασίας

 1. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στο εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 2. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
 3. Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των

ερευνών του και να προτείνει μέτρα για αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.

 1. Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

1.1.2.3 Βελτίωση συνθηκών εργασίας

 1. Ο τεχνικός ασφάλειας να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στη ΔΕΡΑ να τηρούν τους κανόνες

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

 1. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
 2. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν και άλλων

καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησης του ως τεχνικού ασφάλειας.

Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον

εργοδότη και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

 1. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

1.1.3 Καθήκοντα

Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας θα είναι τουλάχιστον ο ελάχιστος προβλεπόμενος από την κείμενη νομοθεσία, ο οποίος έχει υπολογιστεί στον Πίνακα 1 με βάση το προσωπικό που απασχολείται στη ΔΕΡΑ.

Η φυσική παρουσία του Τεχνικού Ασφαλείας θα κατανεμηθεί με τρόπο ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα ωραρίου λειτουργίας της ΔΕΡΑ, όλες τις Διευθύνσεις και τα επιμέρους τμήματα και γενικά κάθε δραστηριότητα εντός της ΔΕΡΑ που ενέχει θέματα υγιεινής και ασφάλειας

Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Ο τεχνικός ασφαλείας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση.

Ο τεχνικός ασφαλείας θα πιστοποιεί τις ώρες απασχόλησής του υπογράφοντας σχετικά δελτία παρουσίας τα οποία θα συνυπογράφονται και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΡΑ.

Ο τεχνικός ασφαλείας θα συνεργάζεται με τον εκάστοτε Ιατρό Εργασίας, θα τηρεί επαγγελματική

εχεμύθεια και εν γένει θα τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του ν.3850/2010 όπως ισχύει ή Νόμος που θα τεθούν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και πριν την υπογραφή αντίστοιχης σύμβασης να παράσχει στη ΔΕΡΑ κάθε απαραίτητο στοιχείο προς υποβολή στην αρμόδια

Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η εταιρεία παροχής ΕΞ.Υ.Π.Π. Υποχρεούται να παρέχει Ιατρό εργασίας με τις παρακάτω προδιαγραφές:

2.2 Τεχνικές Προδιαγραφές Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

2.2.1 Απαιτούμενα προσόντα

 1. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.
 2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, έχουν δικαίωμα να ασκούν:

α) οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15-5-2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών επί επτά τουλάχιστον έτη

β) οι ιατροί οι οποίοι στις 15-5-2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

 1. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση της ΔΕΡΑ.

Το ωράριο εργασίας του θα οριστεί σε συγκεκριμένες εργάσιμες ημέρες που θα αναφέρονται στην σύμβαση που θα υπογράψει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3850/10 και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εργαζόμενων της ΔΕΡΑ.

2.2.2 Αρμοδιότητες Ιατρού Εργασίας

2.2.2.1 Συμβουλευτικές Αρμοδιότητες

 1. Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
 2. Ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού κατασκευής και

συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

 1. Συμβουλεύει σε θέματα λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και

προμήθειας μέσων εξοπλισμού.

 1. Συμβουλεύει σε θέματα φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
 2. Συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών
 3. Συμβουλεύει σε θέματα αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας,

προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμα και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.

 1. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.

2.2.2.2 Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων

 1. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας του, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.

Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζόμενου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζόμενου και του εργοδότη.

 1. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:

α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα

αντιμετώπισης των παραλήψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους,

β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας.

γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα

αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.

δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας, ενημερώνει για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψης.

ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας όπου εδρεύει η επιχείρηση.

 1. Έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
 2. Αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.
 3. Πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας έχει επίπτωση στην υγεία.
 4. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.
 5. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του και των υποχρεώσεων του εργοδότη,

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζόμενους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές εξετάσεις. Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων.

Οι δαπάνες που προκύπτουν βαρύνουν τον εργοδότη.

 1. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο στον οποίο περιλαμβάνεται, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων κάθε φορά που ο εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις.

Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου οι

υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του ασφαλιστικού

οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.

 1. Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του

εργαζόμενου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και

εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά. Επί πλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του εργαζόμενου, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εργασίας μόνο εφόσον είναι απαραίτητο:

α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία

β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και

γ) για τη θεμελίωση δικαιωμάτων του εργαζομένου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών. Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/1997.

2.2.3 Συνεργασία Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

 1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να

συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

 1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων.
 2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα.
 3. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή του ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΕΙ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Γ 95 75 75

 

 

Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα ΔΕΝ αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν η Δ.Ε.Ρ.Α. ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην ανάθεση των υπηρεσιών. Ανάλογα με τα αποτελέσματά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, η οποία ενδέχεται να καταλήξει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, όπως θα προκύψει από την παρούσα έρευνα αγοράς. Η Δ.Ε.Ρ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας, να μεταβάλει μερικά ή ολικά τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, να μειώσει ή να αυξήσει τα παραδοτέα αυτής και να προβεί σε κάθε άλλη μεταβολή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

 

Η αποστολή των οικονομικών προτάσεων στη διεύθυνση: [email protected] θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με e-mail, εξαιτίας της ανάγκης να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού SARS-COV2, μέχρι και την Παρασκευή 10/12/2021, ώρα 16:00. Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο (ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης με ταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (για νομικά πρόσωπα).

 

 

Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα ΔΕΝ αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν η Δ.Ε.Ρ.Α. ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην ανάθεση των υπηρεσιών. Ανάλογα με τα αποτελέσματά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, η οποία ενδέχεται να καταλήξει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, όπως θα προκύψει από την παρούσα έρευνα αγοράς. Η Δ.Ε.Ρ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας, να μεταβάλει μερικά ή ολικά τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, να μειώσει ή να αυξήσει τα παραδοτέα αυτής και να προβεί σε κάθε άλλη μεταβολή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η αποστολή των οικονομικών προτάσεων στη διεύθυνση: [email protected] θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με e-mail, εξαιτίας της ανάγκης να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού SARS-COV2, μέχρι και την Παρασκευή 10/12/2021, ώρα 16:00. Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο (ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης με ταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (για νομικά πρόσωπα).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα