19.5 C
Athens
Παρασκευή, 31 Μαρτίου, 2023

19.5 C
Athens
Παρασκευή, 31 Μαρτίου, 2023

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

spot_img

Διαβάστε επίσης

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο ΕΔΩ

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας («ΔΕΡΑ») έρευνας αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου Οικονομικού, Επιχειρησιακού και Στρατηγικού Σχεδιασμού, όπως αναλύεται κατωτέρω, ώστε στη συνέχεια να εξεταστεί κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών της Επιχείρησης για ένα έτος (12 μήνες), καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αποστείλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected], ενδεικτικές τιμές στις οποίες θα διέθετε προς την Επιχείρηση, με μία σύμβαση, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α. Παροχή υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου Οικονομικού, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Αξιοποίηση Πόρων και άλλων σχετιζόμενων με το αντικείμενο υπηρεσιών, με στόχο να παρακολουθούνται:
1. Οι διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των εκάστοτε Επιχειρησιακών σχεδίων και Προγραμμάτων δράσης της ΔΕΡΑ.
2. Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών της ΔΕΡΑ, κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων της
3. Ο σχεδιασμός, η εισήγηση και η εφαρμογή πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου της ΔΕΡΑ και στην αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών της.
Β. Στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση και τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, για την αναζήτηση και αξιοποίηση πόρων με προγράμματα χρηματοδότησης (εθνικά, ευρωπαϊκά κλπ.), που σχετίζονται με τους ενημερωτικούς, πολιτιστικούς, ψυχαγωγικούς κλπ. σκοπούς της ΔΕΡΑ, καθώς και χορηγικών πόρων από φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς κλπ. που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης.
Γ. Συμμετοχή σε συσκέψεις στελεχών της ΔΕΡΑ με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.
Δ. Υποστήριξη οργάνων Διοίκησης και εξωτερικών συνεργατών κατά τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των προγραμμάτων δράσης της ΔΕΡΑ.
Ε. Συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις για τη συγκέντρωση & τεκμηρίωση αναγκαίας τεχνογνωσίας και πληροφόρησης.
ΣΤ. Εισηγήσεις για τη διενέργεια ερευνών – μελετών και την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη της αποστολής και των σκοπών της ΔΕΡΑ.
Ζ. Συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την υποστήριξη όλων των συμβάσεων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων.
Η. Παροχή συμβουλών για τις επικαιροποιήσεις της οργανωτικής δομής και γενικότερα των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΔΕΡΑ.
Θ. Συμβουλευτική συμμετοχή στον συνολικό προγραμματισμό δράσης, που αποφασίζουν τα Όργανα Διοίκησης.
Ι. Με την παροχή οικονομικών και διοικητικών πληροφοριών – προτάσεων προς την Πρόεδρο.
ΙΑ. Αξιολόγηση του έργου του, προκειμένου να υλοποιηθεί η Στρατηγική και οι αντίστοιχες δράσεις οι οποίες έχουν καθοριστεί.
ΙΒ. Ανάλυση οικονομικών, διοικητικών πληροφοριών & προτάσεων, αξιολόγηση των δεδομένων
ΙΓ. Παρουσίαση αναλυτικών αναφορών (reports) ανά εξάμηνο προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΡΑ.
ΙΔ. Αυτοπρόσωπη παρουσία* ή (αν ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο) παραχώρηση τουλάχιστον ενός (1) φυσικού προσώπου* με αυτοπρόσωπη παρουσία στην έδρα της ΔΕΡΑ, όποτε απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών.
[*Ιδιότητες αναδόχου/φυσικού προσώπου του αναδόχου: Άδεια ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος + κατοχή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στην Οικονομική επιστήμη + επαγγελματικό προφίλ που περιλαμβάνει δεξιότητες στα αντικείμενα, προηγούμενη εμπειρία σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, γνώσεις Χειρισμού Η/Υ, γνώση οικονομικών και άλλων προτύπων στην λειτουργία των επιχειρήσεων με έμφαση στην Οικονομική, Επιχειρησιακή Στρατηγική και στο Σχεδιασμό δράσεων, μακρά θητεία σε θέση ευθύνης στο τομέα των οικονομικών (μέχρι τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου) τουλάχιστον για 3 χρόνια, μακρά θητεία σε Δ.Σ εταιρειών ως εκτελεστικό μέλος για τουλάχιστον 10 χρόνια, γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Ιταλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής)].

Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα ΔΕΝ αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν η Επιχείρηση ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην προμήθεια των υπηρεσιών. Η έρευνα διενεργείται για τον ακριβή προϋπολογισμό της δαπάνης. Ανάλογα με τα αποτελέσματά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, η οποία ενδέχεται να καταλήξει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε απευθείας αγορά των αγαθών, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της ΔΕΡΑ. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της παρούσας δεν αξιολογηθούν ως ικανοποιητικά για την Επιχείρηση, σύμφωνα και με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η αποστολή των οικονομικών προτάσεων στη διεύθυνση:
[email protected]
θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με e-mail, εξαιτίας της ανάγκης να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού SARS-COV2, από σήμερα, 02/03/2022, μέχρι και την Παρασκευή, 04/03/2022 και ώρα 16:00 (πέρας ωραρίου Γραμματείας). Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης με ταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, καθώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα