19.5 C
Athens
Παρασκευή, 31 Μαρτίου, 2023

19.5 C
Athens
Παρασκευή, 31 Μαρτίου, 2023

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΝΠΙΔ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ

spot_img

Διαβάστε επίσης

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΝΠΙΔ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο ΕΔΩ

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας («ΔΕΡΑ») έρευνας αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην οργάνωση Μισθοδοσίας και των υποχρεώσεων του λογιστηρίου της ΔΕΡΑ, ως ΝΠΙΔ της Γενικής Κυβέρνησης, για 12 μήνες, όπως αναλύεται κατωτέρω, ώστε στη συνέχεια να εξεταστεί κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών της Επιχείρησης για ένα έτος (12 μήνες), καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αποστείλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected], ενδεικτικές τιμές στις οποίες θα διέθετε προς την Επιχείρηση, με μία σύμβαση, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Υπηρεσίες υποστήριξης στην οργάνωση της Μισθοδοσίας και στις λοιπές υποχρεώσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης που σχετίζονται με την ιδιότητα της ΔΕΡΑ ως φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και για την εξασφάλιση της έγκαιρης ανταπόκρισης της ΔΕΡΑ στις απαιτήσεις των εποπτικών, των ελεγκτικών και των λοιπών δημοσίων Αρχών.
Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:
• Δημιουργία και αποστολή αρχείων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.) μηνιαίως, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
• Βεβαιώσεις / Εκκαθαριστικά μισθωτών για τη χρήση 2022 (συμφωνία και υποβολή).
• Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού για τη χρήση 2022.
• Σενάρια υπολογισμού μισθοδοσίας με τυχόν μετατροπές σύμβασης .
• Ενημέρωση πλατφόρμας efka.gov.gr με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση απόδοσης εισφορών από τον εργοδότη σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία.
• Καταχώριση στο πρόγραμμα μισθοδοσίας της ΔΕΡΑ των συμβάσεων μίσθωσης έργου 2022 για εισφορές.
• Μηνιαία υποβολή ΑΠΔ καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης
• Μηνιαία υποβολή ΑΚΑ-ΑΚΕ καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
• Εκτύπωση αναφορών απαραίτητες για το έλεγχο αλλά και το αρχείο της Οικονομικής Διεύθυνσης.
• Υπηρεσίες αρχειοθέτησης φακέλων / στοιχείων μισθοδοσίας για όσες από τις παραπάνω εργασίες προκύψουν αρχεία προς αρχειοθέτηση.
• Επικαιροποίηση – ενημέρωση (καταχώρηση δεδομένων) όπου απαιτείται σύμφωνα με τις ανάγκες του νέου προγράμματος μισθοδοσίας της ΔΕΡΑ αλλά και των αρμοδίων φορέων, προκειμένου η ΔΕΡΑ να είναι σύννομη με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (επισήμανση: ισχύει μισθολόγιο Ν. 4354/2015 για το μη δημοσιογραφικό και Κ.Υ.Α. ΦΕΚ Β΄1447/2019 για το δημοσιογραφικό προσωπικό).
• Υποστήριξη του λογιστηρίου όσον αφορά τις καθημερινές εργασίες, μηνιαίες υποχρεώσεις και ετήσιες.
• Υποστήριξη του λογιστηρίου στις υποχρεώσεις που απορρέουν προς τρίτους φορείς αλλά και αυτές της ΔΕΡΑ, ως φορέα της Γενικής Κυβέρνησης (ενδεικτικά: Κόμβος Διαλειτουργικότητας, εντάλματα πληρωμής, μητρώο δεσμεύσεων κλπ).
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Φυσική παρουσία του υποψηφίου* ή παραχώρηση τουλάχιστον ενός (1) ατόμου* με φυσική παρουσία (αν ο υποψήφιος είναι ν.π.) στην έδρα της επιχείρησης (ΔΕΡΑ) όποτε απαιτείται ανάλογα με τη φύση των εργασιών.
*Επαγγελματικό προφίλ φυσικού προσώπου:
Δεξιότητες
Προηγούμενη εμπειρία σε λογιστήρια επιχειρήσεων τουλάχιστον 7 έτη
Άσκηση του επαγγέλματος λογιστή φοροτέχνη τουλάχιστον 5 έτη.
Γνώσεις πληροφορικής με κατάλληλη πιστοποίηση.
Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας μεταξύ της Αγγλικής, Ιταλικής, Γαλλικής.
Κατοχή Τίτλου Σπουδών τουλάχιστον Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ιδιωτικού Κολλεγίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με έμφαση στην επιστήμη της Διοίκησης και της Οικονομίας.
Κατοχή άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού Ά τάξης.

Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα ΔΕΝ αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν η Επιχείρηση ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην προμήθεια των υπηρεσιών. Η έρευνα διενεργείται για τον ακριβή προϋπολογισμό της δαπάνης. Ανάλογα με τα αποτελέσματά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, η οποία ενδέχεται να καταλήξει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε απευθείας προμήθεια, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της ΔΕΡΑ. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της παρούσας δεν αξιολογηθούν ως ικανοποιητικά για την Επιχείρηση, σύμφωνα και με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η αποστολή των οικονομικών προτάσεων στη διεύθυνση:
[email protected]
θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με e-mail, εξαιτίας της ανάγκης να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού SARS-COV2, από σήμερα, 02/03/2022, μέχρι και την Παρασκευή, 04/03/2022 και ώρα 16:00 (πέρας ωραρίου Γραμματείας). Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης με ταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, καθώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα