19.5 C
Athens
Παρασκευή, 31 Μαρτίου, 2023

19.5 C
Athens
Παρασκευή, 31 Μαρτίου, 2023

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ 2021 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.

spot_img

Διαβάστε επίσης

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ 2021 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο ΕΔΩ

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας («ΔΕΡΑ») έρευνας αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο της χρήσης 2021 από Ορκωτούς λογιστές καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, (νομικό πρόσωπο), να αποστείλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected], ενδεικτικές τιμές στις οποίες θα διέθετε προς την Επιχείρηση, με μία σύμβαση, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:

 • Έλεγχος και σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης – Ισολογισμό αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα- για τη χρήση 2021

 • Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, και τα οποία βασίζονται στις Αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων

 • Ο έλεγχος θα διενεργηθεί με στόχο τη διακρίβωση του κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση της επιχείρησης και τα αποτελέσματα των εργασιών της για τη χρήση που έληξε την 31/12/2021

 • Ο ανάδοχος «Ελεγκτή» ειδικότερα θα εξετάσει τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, θα εκτιμήσει τις λογιστικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν και θα αξιολογήσει τη γενικότερη παρουσίαση των στοιχείων και πληροφοριών της επιχείρησης, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.

 • Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο του συγκεκριμένου Ορκωτού Ελεγκτή που θα διενεργήσει τον έλεγχο με αναφορά στον αριθμό εγγραφής του στο μητρώο Σ.Ο.Ε.Λ

 • Η αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που τηρήθηκαν από τη Διοίκηση

 • Η ορθή τήρηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και

 • Το «πιστοποιητικό ελέγχου», αναλυτική έκθεση Ελέγχου επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021)

 • Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να παρουσιαστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από τον ανάδοχο.

 • Πίνακας με τον / τους υπεύθυνος/ους του έργου, τον/ τους αναπληρωτή/ τες καθώς και της ομάδας η οποία θα εκτελέσει το ελεγκτικό έργο επισυνάπτοντας βιογραφικά τους από τα οποία να προκύπτει η εμπειρία τους σε όμοια έργα, υπογεγραμμένα

 • Βεβαιώσεις από τις οποίες να προκύπτει ότι την τελευταία τριετία τους έχει ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος σε δύο (2) τουλάχιστον Δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών.

 • Τον Ισολογισμό της εταιρείας των τριών (3) τελευταίων ετών

 • Υπεύθυνη Δήλωση ( Ν.1599/86) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας δηλώνει ότι δεν συντρέχει κανένα κώλυμα για την ανάληψη εκ μέρους της του ελέγχου του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικονομικής Διαχείρισης της Δ.Ε.Ρ.Α από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν.3693/2008, και ότι ειδικότερα δεν τίθεται ζήτημα αυτοελέγχου ή ιδίου συμφέροντος του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου.

Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα ΔΕΝ αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν η Επιχείρηση ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην προμήθεια των υπηρεσιών. Η έρευνα διενεργείται για τον ακριβή προϋπολογισμό της δαπάνης. Ανάλογα με τα αποτελέσματά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, η οποία ενδέχεται να καταλήξει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε απευθείας προμήθεια, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της ΔΕΡΑ. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της παρούσας δεν αξιολογηθούν ως ικανοποιητικά για την Επιχείρηση, σύμφωνα και με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η αποστολή των οικονομικών προτάσεων στη διεύθυνση:

[email protected]

θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με email, εξαιτίας της ανάγκης να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού SARSCOV2, από σήμερα, 02/03/2022, μέχρι και την Παρασκευή, 01/04/2022 και ώρα 16:00 (πέρας ωραρίου Γραμματείας). Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ακριβή επωνυμία, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης με ταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, καθώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα