back to top
20.5 C
Athens
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

20.5 C
Athens
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

ΔΥΠΑ: «Πράσινο φως» για το πρόγραμμα κατάρτισης σε μικρές επιχειρήσεις – Δικαιούχοι και σημεία προσοχής

Διαβάστε επίσης

Στην έγκριση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από έναν έως 49 εργαζόμενους, για το τρέχον έτος, με κονδύλια ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από τον ειδικό λογαριασμό (ΛΑΕΚ), προχώρησε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (τ. ΟΑΕΔ).

Η υποβολή της πρότασης προγράμματος κατάρτισης για υλοποίηση γίνεται μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://laek.oaed.gr και το αργότερο μέχρι πέντε εργάσιμες ημέρες, πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

Για την κάλυψη εξόδων διατροφής-μετακίνησης των καταρτιζόμενων θα καταβληθεί κατά ανώτατο όριο το ποσό των 200 ευρώ σε κάθε καταρτιζόμενο για τη συμμετοχή του σε όλη τη διάρκεια των 40 ωρών του προγράμματος.

Φορείς υλοποίησης του προγράμματος, είναι:

Α) Οι Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Φορείς οι οποίοι ορίζονται από το καταστατικό τους ως Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών (ΦΕΕ), των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα.

Β) Οι Επιστημονικοί Σύλλογοι.

Γ) Τα Επιμελητήρια στα οποία ανήκουν οι επιχειρήσεις-μέλη που απασχολούν από 1-49 άτομα.

Δ) Τα Εργατικά Κέντρα κατόπιν παραχώρησης του δικαιώματος από ΦΕΕ.

Ε) Οι Ομοσπονδίες Εργοδοτικών Φορέων.

Οι παραπάνω δικαιούχοι φορείς, θα πρέπει να έχουν συσταθεί τουλάχιστον δύο χρόνια πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης για να μπορέσουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι Φορείς Εργοδοτών καθώς και τα Εργατικά Κέντρα, αναρτούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ το πρακτικό αρχαιρεσιών τους επικυρωμένο από το πρωτοδικείο ή αποδεικτικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ)/ οργανώσεων εργοδοτών (ΓΕΜΗΟΕ) ή Υπεύθυνη Δήλωση του προέδρου των δικαιούχων φορέων (μέσω gov.gr) για την εγκυρότητα των αρχαιρεσιών. Δύναται η Δ.ΥΠ.Α – εφόσον κριθεί απαραίτητο – να ζητήσει το πρωτότυπο πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών. Τυχόν προσβολή του κύρους των αρχαιρεσιών δεν αναστέλλει τη λειτουργία της συνδικαλιστικής οργάνωσης, εκτός αν αυτό ορίζεται ρητά σε δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, τελεσίδικη δικαστική απόφαση).

Τα Δ.Σ. που προκύπτουν από τις αρχαιρεσίες των παραπάνω δικαιούχων Φορέων θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι σε ισχύ, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής και αξιολόγησης των προγραμμάτων κατάρτισης, όσο και κατά τον χρόνο αποπληρωμής των προγραμμάτων αυτών.

Οι Δικαιούχοι Φορείς που υποβάλλουν τα προγράμματα κατάρτισης φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, των καταρτιζόμενων, την επάρκεια των Παρόχων Κατάρτισης και των δομών που υλοποιούνται τα προγράμματα.

Επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) και δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Οι επιχειρήσεις που καταρτίζουν το προσωπικό τους θα πρέπει να είναι:

– Μέλη των δικαιούχων ΦΕΕ (εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών) είτε

– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής αλλά δεν ανήκουν σε ΦΕΕ (Μη Μέλη).

Για τον λόγο αυτό οι ΦΕΕ διατηρούν σε Φυσικό Αρχείο Υπεύθυνες Δηλώσεις (μέσω gov.gr) ότι «οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είτε είναι μέλη τους είτε δεν είναι μέλη τους, (με σχετική αναφορά σε κάθε επιχείρηση) αλλά δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής».

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης με περισσότερους του ενός δικαιούχους φορείς με την προϋπόθεση να ανήκουν στον ίδιο κλάδο παραγωγής.

Το πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. (ΠΣ ΛΑΕΚ) αντλεί δεδομένα από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και το αντίστοιχο του ΕΦΚΑ προκειμένου να ελέγχεται αυτόματα η επιλεξιμότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Οι έλεγχοι αυτοί (μέσω ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ) διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο κατά την υποβολή των προτάσεων των προγραμμάτων κατάρτισης των δικαιούχων φορέων, κατά την αξιολόγηση και κατά την επιτρεπτή, από την παρούσα εγκύκλιο, αντικατάσταση.

Με βάση τον ΑΦΜ της επιχείρησης -εκείνη τη χρονική στιγμή- ελέγχεται το σύνολο των εργαζομένων πλήρους και μερικής απασχόλησης της επιχείρησης σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ. Εάν το σύνολο των εργαζομένων είναι 50 και άνω – δεν θα γίνεται αποδεκτός ο καταρτιζόμενος.

Καταρτιζόμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

Α. Οι Εργαζόμενοι των Επιχειρήσεων της προηγούμενης παραγράφου που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό.

Οι έλεγχοι της κατηγορίας αυτής που αφορούν στους καταρτιζόμενους, γίνονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο μέσω ΕΡΓΑΝΗ, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Β. Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία. Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:

α) όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση

β) να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το έτος 2021.

Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο κατά την υποβολή των προτάσεων των προγραμμάτων των δικαιούχων φορέων κατά την αξιολόγηση, και κατά την επιτρεπτή από την εγκύκλιο αντικατάσταση.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι ωφελούμενοι συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης όπου το αντικείμενό τους είναι συναφές με την ειδικότητα/κλάδο τους ή σε οριζόντιες δεξιότητες.

Αντίστοιχα, οι Δικαιούχοι Φορείς, υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης σε θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με τον κλάδο δραστηριότητας που υπάγονται, ή υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης σε οριζόντιες θεματικές ενότητες οι οποίες συνάδουν με τους στόχους των ίδιων των επιχειρήσεων.

Συνδικαλιστικοί φορείς

Οι Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα όταν επιθυμούν να συμμετέχουν οι ίδιοι ως δικαιούχοι φορείς στην υλοποίηση προγραμμάτων τότε ισχύουν τα εξής:

Δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα εκπροσώπησης φορέων των εργοδοτών (Ομοσπονδίες), που επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα κατάρτισης, δύνανται να καταθέσουν προτάσεις για αξιολόγηση για τις επιχειρήσεις που είναι μέλη των πρωτοβάθμιων οργάνων τους (ως ΦΕΕ) είτε όχι.

Σε περίπτωση που κάποιος Φορέας Εκπροσώπησης Εργοδοτών, δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης, το Εργατικό Κέντρο μπορεί να υποβάλλει και να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων του φορέα αυτού, εφόσον του παραχωρηθεί εγγράφως το δικαίωμα από τον φορέα (ΦΕΕ).

Τμήματα Κατάρτισης

Ο αριθμός καταρτιζόμενων ανά τμήμα δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 15 και μεγαλύτερος των 25 ατόμων.

Τα τμήματα Κατάρτισης που θα δύναται να δημιουργηθούν είναι δύο ειδών:

Α) Τμήματα τύπου Α στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που απασχολούν από 1- 49 άτομα προσωπικό και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΦΕΕ. Αυτοί είναι: Εργαζόμενοι επιχειρήσεων Μέλη του ΦΕΕ (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο), καθώς και Εργαζόμενοι επιχειρήσεων μη Μέλη του ΦΕΕ προερχόμενοι από επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου.

Σε κάθε τμήμα του τύπου Α, συμμετέχουν υποχρεωτικά εργαζόμενοι που ανήκουν σε τουλάχιστον τρεις επιχειρήσεις (ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων για την εκτέλεση του προγράμματος).

Β) Τμήματα τύπου Β στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία (όπως αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ).

Το σύνολο των προγραμμάτων τύπου Β τα οποία μπορούν να εγκριθούν σε ένα ΦΕΕ, δεν μπορεί να ξεπερνούν τα 4 στο σύνολο των εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΦΕΕ.

Αντικείμενο κατάρτισης

Το αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης, περιλαμβάνει:

Ψηφιακές δεξιότητες – Εφαρμογές πληροφορικής Μεταφορές – Logistics – Εμπόριο Διοικητική ΜμΕ Επιχειρήσεων – Πωλήσεις – Μάρκετινγκ

Τεχνικές Επαγγελματικές Ειδικότητες

Γενικές (εγκάρσιες, ήπιες, κοινωνικές) επαγγελματικές δεξιότητες Εκμάθηση ξένης γλώσσας – Ξενόγλωσσης ορολογίας

Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου μάθηση

Υγεία -Ασφάλεια

Τουρισμός – Πολιτισμός

Αγροτικά – Αγροδιατροφή – Ασφάλεια Τροφίμων

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και έως τις 22:00, περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος.

2. Η διάρκεια τους ορίζεται στις 40 ώρες.

3. Ο αριθμός των διδακτικών ωρών ημερησίως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις .

4. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης που εντάσσεται στις τεχνικές επαγγελματικές ειδικότητες, περιλαμβάνει τέσσερις ώρες κατάρτιση για Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας.

5. Μετά από κάθε εκπαιδευτική ώρα (45′) ή μετά από κάθε δύο συνεχόμενες εκπαιδευτικές ώρες (90′) πρέπει να γίνεται διάλειμμα 15 λεπτών.

6. Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

7. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ίδιου εργαζόμενου σε περισσότερα του ενός προγράμματα.

8. Ο αριθμός των καταρτιζόμενων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 25. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. πανδημία) που τίθενται καθολικά μέτρα προστασίας, ο αριθμός των καταρτιζόμενων πρέπει να είναι σύμφωνος με τα όσα ορίζονται από τη συγκεκριμένη περίοδο.

9. Ένα πρόγραμμα δεν αποπληρώνεται εφόσον ολοκληρωθεί με αριθμό καταρτιζόμενων μικρότερο του 50% των δηλωθέντων κατά την υποβολή της πρότασης του προγράμματος.

10. Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν καταχωρηθεί στην υποβολή υλοποίησης του προγράμματος.

Η υπέρβαση του ποσοστού αυτού των απουσιών από κάποιον καταρτιζόμενο, έχει σαν αποτέλεσμα:

α) Τη μη αποπληρωμή του καταρτιζόμενου κατά τη διαδικασία αποπληρωμής του προγράμματος.

β) Υπολογίζεται το 50% των πραγματοποιηθεισών ωρών σε ότι αφορά στις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, στις δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη και στην αποζημίωση του φορέα εκπροσώπησης εργαζομένων (εφόσον υπάρχει συνεργασία με αυτόν), ενώ ο αριθμός των παρόντων καταρτιζόμενων ανά ώρα και μέρα κατάρτισης, δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 50% του συνολικού αριθμού των καταρτιζόμενων που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ για το πρόγραμμα.

Μάλιστα, ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών έχει δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή όλο το πρόγραμμα κατάρτισης (πλην της περίπτωσης που διενεργείται επιτόπιος έλεγχος), αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Τα ακυρωμένα προγράμματα δεν αποπληρώνονται.

Προγράμματα e-learning

Σε περιόδους ιδιαίτερων συνθηκών κατά τις οποίες απαγορεύεται η διά ζώσης κατάρτιση (π.χ. υγειονομικής κρίσης), δύνανται να χρηματοδοτηθούν μέσω του πόρου του ΛΑΕΚ προγράμματα κατάρτισης με τη μέθοδο σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, e-learning, εφόσον οι Φορείς (σε συνεργασία με εκπαιδευτικό φορέα) έχουν στη διάθεσή τους υποδομές υλοποίησης ανάλογων προγραμμάτων κατάρτισης, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ/ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. Τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξή τους.

Η διαδικασία καταχώρισης των καταρτιζόμενων και υποβολής των προγραμμάτων είναι ίδια με τα διά ζώσης προγράμματα.

Οι δικαιούχοι φορείς φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την εγκυρότητα, αξιοπιστία και λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που επιλέγουν.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα πρέπει να είναι συμβατή με τις ελάχιστες απαιτήσεις πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων, που ευρέως χρησιμοποιούνται, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος υλοποίησης του προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα απορρίπτεται.

Τα μαθήματα μέσω τεχνολογικής ζωντανής αναμετάδοσης (live streaming/broadcasting) δεν είναι επιλέξιμα. Η σύγχρονη τηλεκατάρτιση στηρίζεται στη χρήση τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και «εικονικών ηλεκτρονικών τάξεων» επιτρέποντας στον εκπαιδευτή και τους καταρτιζόμενους να βρίσκονται μεν σε διαφορετικούς χώρους, αλλά να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία σε «πραγματικό» χρόνο (real time).

Λόγοι απόρριψης

Ο Επιτόπιος έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός και το πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται όταν διαπιστωθεί ότι:

1. Απουσιάζει ποσοστό άνω του 50% του αριθμού των καταρτιζόμενων που ο φορέας έχει δηλώσει.

2. Απουσιάζει ο εκπαιδευτής

3. Ο διδάσκων κατά τον έλεγχο εκπαιδευτής δεν έχει δηλωθεί στο πρόγραμμα.

4. Στην αίθουσα κατάρτισης υπάρχουν πάνω από είκοσι πέντε (25) άτομα, εκτός του εκπαιδευτή.

5. Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ή δεν παρασχέθηκαν οι απαραίτητες διευκολύνσεις ώστε οι ελεγκτές να μεταβούν στον χώρο της κατάρτισης εντός δέκα (10) λεπτών από την προσέλευση τους.

6. Ο χώρος που υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης δεν έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

7. Δεν υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο κοντά στο χώρο που υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης.

8. Έχει γίνει αλλαγή στο αντικείμενο κατάρτισης ή/και στο περιεχόμενο προγράμματος.

9. Έχει γίνει αλλαγή στις ώρες ή στις ημέρες υλοποίησης του προγράμματος χωρίς να έχει ενημερώσει ο φορέας ηλεκτρονικά το Π.Σ του ΛΑΕΚ.

10. Έχει γίνει αλλαγή που αφορά στους καταρτιζόμενους, στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, στη χρονική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης και ο φορέας δεν έχει ενημερώσει ηλεκτρονικά το Π.Σ του ΛΑΕΚ.

11. Στην αίθουσα παρίστανται ως καταρτιζόμενοι του προγράμματος και άτομα διαφορετικά των δηλωθέντων στο πρόγραμμα.

12. Δεν εντοπίστηκε ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος λόγω ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων.

13. Έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά ως αρμόδιο ΚΠΑ διαφορετικό από αυτό που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος.

14. Παρεμποδίζεται η διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου από τον εκπαιδευτικό φορέα ή τον ΦΕΕ.

15. Δεν διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ.

16. Στην αίθουσα παρίστανται άτομα που κατά τον έλεγχο δήλωσαν προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο) διαφορετικά από τα πραγματικά τους.

Επιπλέον για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης e-learning:

-Κατά τον έλεγχο υλοποίησης του προγράμματος θα πρέπει να εμφανίζεται στην κάμερα του καταρτιζόμενου το ονοματεπώνυμό του.

Ο έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός και το πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται όταν διαπιστωθεί ότι:

– Απουσιάζουν καταρτιζόμενοι σε ποσοστό άνω του 50% του αριθμού αυτών που ο δικαιούχος φορέας έχει δηλώσει.

– Απουσιάζει ο εκπαιδευτής.

– Ο εκπαιδευτής κατά τον έλεγχο δεν έχει δηλωθεί στο πρόγραμμα.

– Δεν υπάρχει απ’ ευθείας σύνδεση (on line) οπτικά και ακουστικά με τον εισηγητή, καθώς και με όλους τους καταρτιζόμενους μέσω του διαδικτύου.

– Στην αίθουσα κατάρτισης ή «στην εικονική τάξη» (για τα e-learning προγράμματα) υπάρχουν πάνω από τα προβλεπόμενα, στην εκάστοτε εγκύκλιο, άτομα εκτός του εκπαιδευτή.

– Έχει γίνει αλλαγή στον τίτλο ή το περιεχόμενο ή τον συνολικό αριθμό των ωρών του προγράμματος κατάρτισης.

– Έχει γίνει αλλαγή στις ώρες ή στις ημέρες υλοποίησης του προγράμματος, χωρίς ο δικαιούχος να έχει ενημερώσει πρώτα ηλεκτρονικά το Π.Σ. του ΛΑΕΚ εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

– Στην αίθουσα ή «στην εικονική τάξη» (για τα e-learning προγράμματα) παρίστανται ως καταρτιζόμενοι άτομα διαφορετικά των δηλωθέντων στο πρόγραμμα.

– Δεν επιβεβαιώνεται η ταυτοπροσωπία με κατάλληλο έγγραφο (π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης).

– Η ηλεκτρονική πλατφόρμα (για τα e-learning προγράμματα) δεν είναι συμβατή με τις ελάχιστες απαιτήσεις πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων, που ευρέως χρησιμοποιούνται, με συνέπεια να μην είναι εφικτός ο έλεγχος υλοποίησης του προγράμματος.

– Δεν λειτουργεί ο υπερσύνδεσμος ή δεν έχει δοθεί ο σωστός κωδικός για την πρόσβαση των ελεγκτών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (για προγράμματα e-learning).

– Διαπιστώνεται ότι το περιεχόμενο της υλοποιούμενης κατάρτισης δεν συμφωνεί με το δηλωθέν στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η ακύρωση προγράμματος κατά την ώρα διενέργειας ελέγχου με ποινή αποκλεισμού του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης που υλοποιεί το πρόγραμμα.

Δημήτρης Κωστάκος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα