19.5 C
Athens
Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023

19.5 C
Athens
Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε επίσης

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο word ΕΔΩ

 

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας (Δ.Ε.Ρ.Α.) έρευνας αγοράς, προ-κειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο χρήσης 2022 από ορκωτούς λογιστές, καλείται κάθε ενδια-φερόμενος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αποστείλει, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected] είτε με σφραγισμένο φάκελο που θα αποστέλλεται στη Γραμματεία Γενικής Διεύθυν-σης Δ.Ε.Ρ.Α., Πειραιώς 100, 11854 Τεχνόπολις, Γκάζι, Αθήνα, με οποιοδήποτε τρόπο ενδεικτικές τιμές στις οποίες θα διέθετε προς την Επιχείρηση και συγκεκριμένα:

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/2006 (όπως ισχύει).

1. ΣΤΟΧΟΙ

Ο στόχος του έργου είναι ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022.

Ο έλεγχος που θα διενεργηθεί θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, με σκοπό τη διακρίβωση του κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια, την οικονομική θέση της επιχείρησης. Να βεβαιώνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις και να περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται, των εκτιμήσεων της διοίκησης του «ΑΘΗΝΑ 984» και γενικότερα της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις.

Να έχει ολοκληρωθεί η εργασία του έως 30 Ιουνίου 2023.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης περιλαμβάνει :

1. Τον έλεγχο και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης – Ι-σολογισμό αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρ-τημα- για τη χρήση 2022

2. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, και τα οποία βασίζονται στις Αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύ-πων

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί με στόχο τη διακρίβωση του κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικο-νομική θέση της επιχείρησης και τα αποτελέσματα των εργασιών της για τη χρήση που έληξε την 31/12/2022

4. Ο ανάδοχος «Ελεγκτή» ειδικότερα θα εξετάσει τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικο-νομικές καταστάσεις, θα εκτιμήσει τις λογιστικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν και θα αξιολογήσει τη γενικότερη παρουσίαση των στοιχείων και πληροφοριών της επιχείρησης, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλεί-ψεις.

5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο του συγκεκριμένου Ορκωτού Ελεγκτή που θα διενεργήσει τον έλεγχο με αναφορά στον αριθμό εγγραφής του στο μητρώο Σ.Ο.Ε.Λ

6. Η αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που τη-ρήθηκαν από τη Διοίκηση

7. Η ορθή τήρηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και

8. Το «πιστοποιητικό ελέγχου», αναλυτική έκθεση Ελέγχου επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022)

9. Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να παρουσιαστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από τον ανάδοχο.

10. Πίνακας με τον/τους υπεύθυνος/ους του έργου, τον/τους αναπληρωτή/τες καθώς και της ομάδας η οποία θα εκτελέσει το ελεγκτικό έργο επισυνάπτοντας βιογραφικά τους από τα οποία να προκύπτει η εμπειρία τους σε όμοια έργα, υπο-γεγραμμένα

11. Βεβαιώσεις από τις οποίες να προκύπτει ότι την τελευταία τριετία τους έχει ανα-τεθεί ο τακτικός έλεγχος σε δύο (2) τουλάχιστον Δήμους ή νομικά πρόσωπα αυ-τών.

12. Τον Ισολογισμό της εταιρείας των τριών (3) τελευταίων ετών

13. Υπεύθυνη Δήλωση ( Ν.1599/86) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας δηλώνει ότι δεν συντρέχει κανένα κώλυμα για την ανάληψη εκ μέρους της του ελέγχου του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικονομικής Διαχείρισης της Δ.Ε.Ρ.Α από αυτά που ανα-φέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν.3693/2008, και ότι ειδικότερα δεν τίθεται ζήτημα αυτοελέγχου ή ιδίου συμφέροντος του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου.

Η αποστολή των οικονομικών προτάσεων μπορεί να γίνει μέσω email στη διεύ-θυνση: [email protected]

ή εναλλακτικά μέσω σφραγισμένου φακέλου που θα αποστέλλεται στη Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Δ.Ε.Ρ.Α., Πειραιώς 100, 11854 Τεχνόπολις, Γκάζι, Αθήνα, με οποιοδήποτε τρόπο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι οι προσφορές να κατατίθενται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ήτοι από σήμερα, 07/03/2023, μέχρι και την Πέμπτη 09/03/2022 και ώρα 10:00.

Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο (ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης με ταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (για νομικά πρόσωπα).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα