25.2 C
Athens
Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

25.2 C
Athens
Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΝΠΙΔ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ

Διαβάστε επίσης

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο word ΕΔΩ

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας («ΔΕΡΑ») έρευνας αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην οργάνωση Μισθοδοσίας και των υποχρεώσεων του λογιστηρίου της ΔΕΡΑ, ως ΝΠΙΔ της Γενικής Κυβέρνησης, για 12 μήνες, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αποστείλει, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected], είτε με σφραγισμένο φάκελο που θα αποστέλλεται στη Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Δ.Ε.Ρ.Α., Πειραιώς 100, 11854 Τεχνόπολις, Γκάζι, Αθήνα, με οποιοδήποτε τρόπο, ενδεικτικές τιμές στις οποίες θα διέθετε προς την Επιχείρηση, για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Δημιουργία και αποστολή αρχείων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών μηνιαίως, καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης .

2. Βεβαιώσεις / Εκκαθαριστικά μισθωτών για τη χρήση 2023 (συμφωνία και υ-ποβολή).

3. Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού για τη χρήση 2023.

4. Σενάρια υπολογισμού μισθοδοσίας με τυχόν μετατροπές σύμβασης .

5. Ενημέρωση πλατφόρμας efka.gov.gr με συμβάσεις έργου που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 για τη τρέχουσα χρονιά για τις οποίες θα αποδίδουμε εισφορές.……

6. Καταχώριση στο πρόγραμμα μισθοδοσίας της Δ.Ε.Ρ.Α. των Σ.Μ.Ε. 2023 για εισφορές.

7. Μηνιαία υποβολή ΑΠΔ καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης

8. Μηνιαία υποβολή ΑΚΑ-ΑΚΕ καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

9. Εκτύπωση αναφορών απαραίτητες για το έλεγχο αλλά και το αρχείο της Οι-κονομικής Διεύθυνσης.

10. Υπηρεσίες αρχειοθέτησης φακέλων / στοιχείων μισθοδοσίας για όσες από τις παραπάνω εργασίες προκύψουν αρχεία προς αρχειοθέτηση.

11. Επικαιροποίηση – ενημέρωση (καταχώρηση δεδομένων) όπου απαιτείται σύμφωνα με τις ανάγκες του νέου προγράμματος μισθοδοσίας της ΔΕΡΑ αλλά και των αρμοδίων φορέων, προκειμένου η ΔΕΡΑ να είναι σύννομη με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας

12. Υποστήριξη του λογιστηρίου όσον αφορά τις καθημερινές εργασίες, μηνιαίες υποχρεώσεις και ετήσιες.

13. Υποστήριξη του λογιστηρίου στις υποχρεώσεις που απορρέουν προς τρίτους φορείς αλλά και αυτές της ΔΕΡΑ ως φορέας της Γενικής Κυβέρνησης. Ενδει-κτικά: Κόμβος διαλειτουργικότητας, εντάλματα πληρωμής, μητρώο δεσμεύ-σεων κλπ.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραχωρήσει ένα (1) φυσικό πρόσωπο με παρουσία στην έδρα της επιχείρησης (ΔΕΡΑ) όποτε απαιτείται ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, εφόσον ο Ανάδοχος δεν είναι φυσικό πρόσωπο.

Α) Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να θεμελιώνει επαγγελματικό προφίλ (που περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – δεξιότητες, προηγούμενη εμπειρία σε λογιστήρια επιχειρήσεων τουλάχιστον 7 έτη και άσκηση του επαγγέλματος λογιστή φοροτέχνη τουλάχιστον 5 έτη.

Β) Γνώσεις πληροφορικής και κάτοχος κατάλληλης πιστοποίησης.

Γ) Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να τεκμηριώνει γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας μεταξύ της Αγγλικής, Ιταλικής, Γαλλικής.

Δ) Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να τεκμηριώνει κατοχή Τίτλου Σπουδών τουλάχιστον Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ιδιωτικού Κολλεγίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με έμφαση στην επιστήμη της Διοίκησης και της Οικονομίας.

Ε) Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού Ά τάξης.

Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα ΔΕΝ αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφο-ρών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν η Επιχείρηση ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην προ-μήθεια των υπηρεσιών. Η έρευνα διενεργείται για τον ακριβή προϋπολογισμό της δαπάνης. Ανάλογα με τα αποτελέσματά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαβού-λευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, η οποία ενδέχεται να κατα-λήξει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε απευθείας προμήθεια, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της ΔΕΡΑ. Σε περίπτωση που τα αποτελέ-σματα της παρούσας δεν αξιολογηθούν ως ικανοποιητικά για την Επιχείρηση, σύμ-φωνα και με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η αποστολή των οικονομικών προτάσεων μπορεί να γίνει μέσω email στη διεύ-θυνση: [email protected]

ή εναλλακτικά μέσω σφραγισμένου φακέλου που θα αποστέλλεται στη Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Δ.Ε.Ρ.Α., Πειραιώς 100, 11854 Τεχνόπολις, Γκάζι, Αθήνα, με οποιοδήποτε τρόπο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι οι προσφορές να κατατίθενται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ήτοι από σήμερα, 07/03/2023, μέχρι και την Πέμπτη 09/03/2022 και ώρα 10:00. Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ονοματεπώνυμο, πατρώ-νυμο και μητρώνυμο ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, διεύ-θυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης με ταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, καθώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα