18.3 C
Athens
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024

18.3 C
Athens
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΡΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ.

Διαβάστε επίσης

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγραφο ΕΔΩ

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας (ΔΕΡΑ) έρευνας αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών συντονισμού, επικοινωνίας και διάδοσης εκδηλώσεων και δράσεων της ΔΕΡΑ για τους 3 μήνες γύρω από τις βουλευτικές εκλογές (Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2023), καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αποστείλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected], ενδεικτικές τιμές στις οποίες θα παρείχε προς τη ΔΕΡΑ τις σχετικές υπηρεσίες του, με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

• Παροχή συμβουλών για τον συντονισμό, την επικοινωνία και τη διάδοση εκδηλώσεων και δράσεων της ΔΕΡΑ.

• Συμμετοχή και σχεδιασμός εκδηλώσεων, διαδικτυακών ή με φυσική παρουσία συμμετεχόντων.

• Συμμετοχή και διαχείριση της προώθησης πριν από την εκδήλωση, της διαχείρισης της ημέρας και των δραστηριοτήτων παρακολούθησης μετά την εκδήλωση, της διαχείρισης της ημέρας και των δραστηριοτήτων παρακολούθησης μετά την εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ερευνών και άλλης εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

• Προγραμματισμός τακτικών δραστηριοτήτων και διαχείρισή τους, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ερευνών και επισκόπησης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

• Παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση προβλημάτων, κρίσεων και έκτακτων γεγονότων κατά τη διεξαγωγή όλων των δραστηριοτήτων προώθησης της ΔΕΡΑ.

• Δημιουργία περιεχομένου για διάφορα κανάλια διανομής, συμπεριλαμβανομένων προσκλήσεων μέσω email και παρακολούθησης και διαχείρισης εγγραφών και αναφορών.

• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκδηλώσεων, αρχίζοντας από την επωνυμία, τον σχεδιασμό ατζέντας, τη δημιουργία περιεχομένου και την επιλογή χώρου και φτάνοντας έως την εκτέλεση εκδηλώσεων.

• Συνδρομή στην παρακολούθηση του κόστους του προϋπολογισμού καθ’ όλη τη διάρκεια των έργων των εκδηλώσεων και κοινοποίηση των αλλαγών εμβέλειας που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό κάθε σχετικού έργου.

• Διαχείριση ενεργειών επικοινωνίας μετά από εκδηλώσεις (ευχαριστήριες επιστολές, εσωτερική επικοινωνία των εκάστοτε αποτελεσμάτων).

• Επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς (τμήματα δημοσίων σχέσεων Δήμου και δημοτικών νομικών προσώπων) για τη συμμετοχή του εκάστοτε Προέδρου της Δ.Ε.Ρ.Α. σε εκδηλώσεις και δράσεις.

• Συνδρομή στην υλοποίηση προτάσεων για ενέργειες επικοινωνίας και προβολής του σταθμού και των εκδηλώσεων που αναλαμβάνει.

• Επικοινωνία και αμφίδρομη ενημέρωση φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες, δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων), τόσο για τη μετάδοση των δραστηριοτήτων των φορέων από τον ραδιοφωνικό σταθμό, την ιστοσελίδα και τις σελίδες στα social media της Δ.Ε.Ρ.Α., όσο και για την ενσωμάτωση, στην επικοινωνιακή πολιτική των φορέων, των δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Ρ.Α.

• Συλλογή, επεξεργασία, έλεγχος και ετοιμασία του υλικού επικοινωνίας σε social media (προωθητικές ενέργειες, οργάνωση, φωτογραφίες, λεκτικό, επικοινωνία με social media manager για αναρτήσεις)

• Συνεργασία με το Τμήμα Προβολής και Εμπορικής Πολιτικής της Δ.Ε.Ρ.Α. για ψηφιακές πρωτοβουλίες.

• Ανάπτυξη και διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με εταιρείες γραφιστικής και εικαστικής δημιουργίας, εκτυπώσεων και ελεύθερους επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων, για την εξασφάλιση έντυπου προωθητικού υλικού υψηλής ποιότητας, έγκαιρα και εντός του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Ρ.Α.

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα του φυσικού προσώπου που θα παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες για λογαριασμό του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα ή του οικονομικού φορέα αυτοπροσώπως, αν είναι φυσικό πρόσωπο, είναι τα ακόλουθα:

• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

• Γνώση χειρισμού Η/Υ τουλάχιστον στα εξής προγράμματα: WINDOWS, WORD, EXCEL, OUTLOOK, ACCESS, POWER POINT

• Γνώσεις προγραμματισμού εκδηλώσεων (event planning)

Τυχόν κατοχή τίτλου σπουδών επιπέδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή και μεταπτυχιακής εξειδίκευσης σε αντικείμενα συναφή με την επικοινωνία και τα ΜΜΕ ή την πολιτική επιστήμη ή το marketing θα προτιμηθεί.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υπηρεσίες:

Α) Σχεδιασμού εκδηλώσεων, διαδικτυακών ή με φυσική παρουσία συμμετεχόντων,

Β) Προγραμματισμού τακτικών δραστηριοτήτων και διαχείρισή τους, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ερευνών και επισκόπησης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας,

Γ) Χρονοδιαγράμματος και σταδίων υλοποίησης των αμέσως παραπάνω υπό (Α) και (Β) και

Δ) Συμμετοχής στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των εκδηλώσεων, στην οποία περιλαμβάνεται απαραιτήτως η συνεργασία με τον οικονομικό σύμβουλο της ΔΕΡΑ, τον αρμόδιο για ζητήματα προϋπολογισμού,

οι οποίες με βάση τη βαρύτητά τους αναλογούν στο 27,5% του όλου έργου, θα πρέπει απαραιτήτως και με ποινή άμεσης διακοπής της συνεργασίας, να παραδοθούν το αργότερο μέχρι πέντε (5) ημέρες από την ανάθεση της υπηρεσίας

Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα δημοσιεύεται μόνο για τη διαπίστωση του οικονομικού επιπέδου του ανταγωνισμού. ΔΕΝ αποτελεί έναρξη διαδικασίας προμηθειών, ούτε συνιστά πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν η ΔΕΡΑ ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην ανάθεση των υπηρεσιών. Ανάλογα με τα αποτελέσματά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, η οποία ενδέχεται να καταλήξει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, όπως θα προκύψει από την παρούσα έρευνα αγοράς. Η ΔΕΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας, να μεταβάλει μερικά ή ολικά τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, να μειώσει ή να αυξήσει τα παραδοτέα αυτής και να προβεί σε κάθε άλλη μεταβολή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η αποστολή των οικονομικών προτάσεων στη διεύθυνση: [email protected] θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με e-mail, μέχρι την ώρα 15:00 της Παρασκευής, 24/03/2023. Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο (ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης με ταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (για νομικά πρόσωπα). Το e-mail προέλευσης θεωρείται ως δήλωση διεύθυνσης αλληλογραφίας για κάθε μεταγενέστερη επικοινωνία με τη ΔΕΡΑ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα