18.3 C
Athens
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024

18.3 C
Athens
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΩΣ 31/12/2023

Διαβάστε επίσης

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας (ΔΕΡΑ) έρευνας αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού για τις υπηρεσίες οργάνωσης, συντονισμού και εποπτείας του συνόλου των λειτουργιών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με σύναψη σύμβασης με εξωτερικό συνεργάτη έως 31/12/2023, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αποστείλει είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected] ή εναλλακτικά μέσω σφραγισμένου φακέλου που θα αποστέλλεται στη Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Δ.Ε.Ρ.Α., Πειραιώς 100, 11854 Τεχνόπολις, Γκάζι, Αθήνα, με οποιοδήποτε τρόπο, ενδεικτικές τιμές στις οποίες θα παρείχε προς τη ΔΕΡΑ τις σχετικές υπηρεσίες του, σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Α) Να σχεδιάζει, οργανώνει, προγραμματίζει και προΐσταται στο συντονισμό και τον έλεγχο των διαδικασιών που υλοποιούνται από τις διοικητικές ενότητες που υπάγονται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης,

Β) Να εισηγείται τα σχέδια των προϋπολογισμών και να παρακολουθεί την εκτέλεσή τους,

Γ) Καθήκοντα Τμήματος Οικονομικών:

Οργάνωση – προγραμματισμό – υλοποίηση – έλεγχος των διαδικασιών που αφορούν στις διεργασίες της οικονομικής διαχείρισης,

Εποπτεία των υφισταμένων πέντε (5) θέσεων εργασίας,

Εκτίμηση των εναλλακτικών οικονομικών λύσεων και του προϋπολογισμού της Επιχείρησης,

Εκτέλεση των μέτρων πολιτικής που καθορίστηκαν βάσει του στρατηγικού σχεδίου της Διεύθυνσης,

Εκτίμηση του ενεργητικού και της αξίας των προτεινομένων προγραμμάτων,

Παρακολούθηση και επεξήγηση των χρηματικών ροών και πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων,

Παροχή και επεξήγηση των οικονομικών πληροφοριών,

Έρευνα και αναφορά των παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική απόδοση,

Ανάλυση των ανταγωνιστών και των τάσεων της αγοράς,

Ανάπτυξη των μηχανισμών της οικονομικής διαχείρισης, οι οποίοι ελαχιστοποιούν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους,

Σύνταξη των αναθεωρήσεων και αξιολογήσεων για τις ευκαιρίες μείωσης του κόστους,

Λογιστική διαχείριση, έλεγχος και αναφορές,

Επαφή με τους ελεγκτές για να εξασφαλιστεί η διεξαγωγή του ετήσιου ελέγχου,

Ανάπτυξη εξωτερικών σχέσεων του λογιστηρίου με κατάλληλες επαφές,

Διατήρηση αποθήκης και καταγραφή παγίων.

Δ) Καθήκοντα της θέσης Λογιστή Π:

Επίβλεψη της ορθής τήρησης των βιβλίων, γενικής λογιστικής, ΕΓΛΣ, ΚΒΣ,

Διαχείριση των σχέσεων της επιχείρησης με τις τράπεζες,

Εποπτεία των φορολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων,

Συμμετοχή στη σύνταξη των financial-reporting και Budgeting,

Παρακολούθηση της καθημερινής ροής των παραστατικών,

Τήρηση διαδικασιών του λογιστηρίου,

Προγραμματισμός και παρακολούθηση ταμειακών ροών,

Επίλυση θεμάτων με Τράπεζες, Εφορία, ΕΦΚΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΔΟΕΑΠ, ΟΑΕΔ,

Κατάρτιση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και των εκθέσεων που τον συνοδεύουν,

Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, χρήσιμων για τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού,

Διερεύνηση αναγκών ΔΕΡΑ και κατάρτιση των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων προϋπολογισμών δαπανών λειτουργίας σύμφωνα με το σχέδιο δράσης

Κατάρτιση των αντίστοιχων προϋπολογισμών εσόδων,

Εισηγήσεις επί των σχεδίων των αποφάσεων και συμβάσεων οι οποίες πρόκειται να επηρεάσουν τον Προϋπολογισμό,

Παρακολούθηση της εξέλιξης των προηγούμενων προϋπολογισμών

Τήρηση ειδικού αρχείου προϋπολογισμού, με όλες τις σχετικές αποφάσεις, εγκρίσεις κ.λπ.,

Εξαγωγή των αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογισθέντων και απολογιστικών μεγεθών,

Ερμηνεία των αποκλίσεων – εισήγηση διορθωτικών ενεργειών,

Σύνταξη και υποβολή απολογιστικών στοιχείων, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης,

Τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (παρακολούθηση, εγγραφές, επεξεργασία στοιχείων, ισοζύγια, αναλυτικά καθολικά, οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμός κλπ),

Τήρηση των βιβλίων της ΔΕΡΑ μηχανογραφικά ή και χειρόγραφα όταν απαιτηθεί,

Έκδοση στοιχείων,

Διαχείριση διαδικασιών, αρχείων και λογαριασμών του λογιστικού συστήματος που αφορούν τα έσοδα και τα έξοδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

Ημερήσιος έλεγχος και καταγραφή του ταμείου και των ταμειακών πράξεων,

Διατήρηση ετοιμότητας του λογιστικού συστήματος και ακριβούς εικόνας εξόδων και εσόδων για ενημέρωση Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου, οποτεδήποτε ζητηθεί,

Διαχείριση διαδικασιών, αρχείων και λογαριασμών του λογιστικού συστήματος που αφορούν στις υποχρεώσεις και στις πραγματοποιούμενες πληρωμές,

Παροχή πληροφοριών και στοιχείων σε Δημόσιες / Ελεγκτικές υπηρεσίες,

Σύνταξη οικονομικών εκθέσεων,

Επιμέλεια και έλεγχος της συμφωνίας των παραστατικών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία,

Προώθηση προς εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με οικονομικό αντικείμενο,

Τέλεση απογραφής παγίων,

Τήρηση μητρώου παγίων,

Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσεως (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, προσάρτημα),

Επιτελική οικονομική διαχείριση των σχεδιαζόμενων και υλοποιούμενων συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Παραχώρηση εκ μέρους του αναδόχου τουλάχιστον ενός (1) φυσικού προσώπου με παρουσία στην έδρα της επιχείρησης (ΔΕΡΑ) όποτε απαιτείται ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, εφόσον ο Ανάδοχος δεν είναι φυσικό πρόσωπο.

-Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας Λογιστή, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

-Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να είναι κάτοχος ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και άδεια λογιστή – φοροτεχνικού Α’ τάξης, πιστοποιημένος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. -Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να θεμελιώνει επαγγελματικό προφίλ (που περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – δεξιότητες, προηγούμενη εμπειρία σε λογιστήρια επιχειρήσεων, άσκηση του επαγγέλματος λογιστή τουλάχιστον 5 έτη.

-Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

-Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις διαδικασιών Δημόσιου Λογιστικού.

-Το φυσικό πρόσωπο θα διαθέτει Εξοικείωση με το ERP.

-Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να τεκμηριώνει καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης ευρωπαϊκής γλώσσας.

Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα δημοσιεύεται μόνο για τη διαπίστωση του οικονομικού επιπέδου του ανταγωνισμού. ΔΕΝ αποτελεί έναρξη διαδικασίας προμηθειών, ούτε συνιστά πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν η ΔΕΡΑ ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην ανάθεση των υπηρεσιών. Ανάλογα με τα αποτελέσματά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, η οποία ενδέχεται να καταλήξει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

Η ΔΕΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας, να μεταβάλει μερικά ή ολικά τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, να μειώσει ή να αυξήσει τα παραδοτέα αυτής και να προβεί σε κάθε άλλη μεταβολή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η αποστολή των οικονομικών προτάσεων μπορεί να γίνει μέσω email στη διεύθυνση: [email protected] ή εναλλακτικά μέσω σφραγισμένου φακέλου που θα αποστέλλεται στη Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Δ.Ε.Ρ.Α., Πειραιώς 100, 11854 Τεχνόπολις, Γκάζι, Αθήνα, με οποιοδήποτε τρόπο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι οι προσφορές να κατατίθενται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ήτοι από σήμερα, 21/04/2023, μέχρι και την Δευτέρα 24/04/2023 και ώρα 12:00. Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης με ταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, καθώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα