17.6 C
Athens
Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024

17.6 C
Athens
Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ

Διαβάστε επίσης

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο word ΕΔΩ

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας (ΔΕΡΑ) έρευνας αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου Οικονομικού, Επιχειρησιακού και Στρατηγικού σχεδιασμού για δώδεκα (12) μήνες, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αποστείλει είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected] ή εναλλακτικά μέσω σφραγισμένου φακέλου που θα αποστέλλεται στη Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Δ.Ε.Ρ.Α., Πειραιώς 100, 11854 Τεχνόπολις, Γκάζι, Αθήνα, με οποιοδήποτε τρόπο, ενδεικτικές τιμές στις οποίες θα παρείχε προς τη ΔΕΡΑ τις σχετικές υπηρεσίες του, σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Παραχώρηση εκ μέρους του αναδόχου τουλάχιστον ενός (1) φυσικού προσώπου με παρουσία στην έδρα της επιχείρησης (ΔΕΡΑ) όποτε απαιτείται ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, εφόσον ο Ανάδοχος δεν είναι φυσικό πρόσωπο.

· Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να θεμελιώνει επαγγελματικό προφίλ (που περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – δεξιότητες, προηγούμενη εμπειρία σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, γνώσεις Χειρισμού Η/Υ, γνώση οικονομικών και άλλων προτύπων στην λειτουργία των επιχειρήσεων με έμφαση στην Οικονομική, Επιχειρησιακή Στρατηγική και στο Σχεδιασμό δράσεων. Να έχει μακρά θητεία σε θέση ευθύνης στο τομέα των οικονομικών και μέχρι τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου τουλάχιστον για 3 χρόνια με ποινή αποκλεισμού, όπως και μακρά θητεία σε Δ.Σ εταιρειών ως εκτελεστικό μέλος για τουλάχιστον 10 χρόνια. Να διαθέτει άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.

· Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να τεκμηριώνει κατοχή Αναγνωρισμένου Τίτλου Σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στην Οικονομική επιστήμη.

· Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να τεκμηριώνει γνώση τουλάχιστον μιας ξένης μεταξύ της Αγγλικής, Ιταλικής, Γαλλικής και Γερμανικής.

· Το φυσικό αυτό πρόσωπο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στη θέση του Ειδικού Συμβούλου Οικονομικού, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Αξιοποίηση Πόρων και άλλων σχετιζόμενων με το αντικείμενο υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε):

1. Διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των εκάστοτε Επιχειρησιακών σχεδίων και Προγραμμάτων δράσης της ΔΕΡΑ.

2. Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών της ΔΕΡΑ, κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων της

3. Συμμετοχή συμβουλευτικά στο σχεδιασμό, την εισήγηση και την εφαρμογή πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου της ΔΕΡΑ και στην αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών της.

Επίσης να συνεργάζεται στενά με την Γενική και Οικονομική Διεύθυνση για την αναζήτηση και αξιοποίηση πόρων με προγράμματα χρηματοδότησης (εθνικών, ευρωπαϊκών κλπ.) που σχετίζονται με τους στόχους της ΔΕΡΑ, καθώς και χορηγικούς πόρους (δημόσιων, ιδιωτικών επιχειρήσεων και φορέων) που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης εντός των καταστατικού σκοπού της ΔΕΡΑ.

Στα πλαίσια των ανωτέρων δραστηριοτήτων μπορεί να συμμετέχει σε συσκέψεις στελεχών της ΔΕΡΑ με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων (Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, Οικονομική Διεύθυνση κ.α.).

Τα παραπάνω θα υποστηριχθούν:

1. Με την παροχή οικονομικών και διοικητικών πληροφοριών – προτάσεων προς την Πρόεδρο.

2. Με την αξιολόγηση όλων των δεδομένων που καταλήγει το παραπάνω έργο προκειμένου να υλοποιηθεί η Στρατηγική και οι αντίστοιχες δράσεις οι οποίες έχουν καθοριστεί.

3. Οι Οικονομικές, Διοικητικές πληροφορίες – προτάσεις, η αξιολόγηση των δεδομένων και γενικά η περιγραφείσα υπηρεσία για την Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Αθηνών θα αναλύονται και θα παρουσιάζονται με αναλυτικές αναφορές (reports) ανά εξάμηνο προς την Πρόεδρο μέσω γραπτών ή προφορικών αναφορών. Διάρκεια: Ένα έτος (12 μήνες).

Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα δημοσιεύεται μόνο για τη διαπίστωση του οικονομικού επιπέδου του ανταγωνισμού. ΔΕΝ αποτελεί έναρξη διαδικασίας προμηθειών, ούτε συνιστά πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν η ΔΕΡΑ ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην ανάθεση των υπηρεσιών. Ανάλογα με τα αποτελέσματά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, η οποία ενδέχεται να καταλήξει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

Η ΔΕΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας, να μεταβάλει μερικά ή ολικά τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, να μειώσει ή να αυξήσει τα παραδοτέα αυτής και να προβεί σε κάθε άλλη μεταβολή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η αποστολή των οικονομικών προτάσεων μπορεί να γίνει μέσω email στη διεύθυνση: [email protected] ή εναλλακτικά μέσω σφραγισμένου φακέλου που θα αποστέλλεται στη Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Δ.Ε.Ρ.Α., Πειραιώς 100, 11854 Τεχνόπολις, Γκάζι, Αθήνα, με οποιοδήποτε τρόπο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι οι προσφορές να κατατίθενται μέχρι

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ήτοι από σήμερα, 08/05/2023, μέχρι και την Τετάρτη 10/05/2023 και ώρα 12:00. Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης με ταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, καθώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα