15.4 C
Athens
Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

15.4 C
Athens
Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

ΣΕΠΕ: Βαρύ ποινολόγιο και πως αποδεικνύονται οι εργασιακές παραβάσεις

Διαβάστε επίσης

Από 300 έως και 50.000 ευρώ κυμαίνονται τα πρόστιμα που μπορεί να επιβάλλει η Επιθεώρηση Εργασίας σε επιχειρήσεις για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

Οι εργασιακές παραβιάσεις έχουν σε κάποιες περιπτώσεις και ποινικό σκέλος, ενώ σύμφωνα με τον οδηγό επίλυσης εργατικών διαφορών που εξέδωσε η Επιθεώρηση, προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες προκειμένου εργαζόμενοι και εργοδότες να αποδείξουν ορθότητα των ισχυρισμών τους ενώπιον του Επιθεωρητή εργασιας.

Τα κριτήρια καθορισμού των προστίμων, βάσει μοριοδότησης, είναι:

– Η σοβαρότητα της παράβασης,
– Ο αριθμός των εργαζομένων και
– εάν η επιχείρηση είναι υπότροπη. Δηλαδή, αν έχει σε βάρος της τουλάχιστον δύο διοικητικές κυρώσεις την τελευταία τετραετία για παρόμοιες παραβάσεις, ή μία αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, τουλάχιστον.

Τα προβλεπόμενα πρόστιμα, είναι:

– Τα «πολύ μικρά» που κυμαίνονται από 300 – 3.000 ευρώ.
– Τα «μικρά» πρόστιμα από 3.001 – 6.000 ευρώ.
– Τα «μεσαία» από 6.001 – 15.000 ευρώ.
– Τα «υψηλά» που κυμαίνονται από 15.001 – 30.000 ευρώ και
– τα «πολύ υψηλά» πρόστιμα από 30.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον πρόσφατο εργασιακό νόμο, το πρόστιμο για υποδηλωμένη εργασία, αυξήθηκε στα 10.500 ευρώ και είναι πλέον αντίστοιχο με αυτό που προβλέπεται για την αδήλωτη απασχόληση.

Φυσικά υπάρχουν και οι ποινικές κυρώσεις. Αν οι παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας συνιστούν ποινικά αδικήματα ο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων υποβάλλει μήνυση ή μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Επιπλέον, ορισμένες περιπτώσεις, όπως η σεξουαλική παρενόχληση, διώκονται αυτεπάγγελτα.

Όπως προβλεπεται, πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα ή διατυπώνει προτάσεις για τέλεση γενετήσιων πράξεων σε άτομο που εξαρτάται εργασιακά από αυτόν ή βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης θέσης εργασίας τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη.

Επιπλέον, μπορεί να υπάρξει αναπροσαρμογή του προστίμου προς τα πάνω ανάλογα με το είδος της επιχείρησης (κλάδος δραστηριότητας), τα οικονομικά στοιχεία της (ισολογισμός, κύκλος εργασιών, φορολογικά έντυπα), τη μη καταβολή αποδοχών, καθώς και το αν ο εργοδότης είναι υπότροπος.

Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει την υποτροπή. Η υποτροπή προκύπτει και από το συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων, δηλαδή επιβολή μίας διοικητικής κύρωσης και έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.

Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε υποδείξεις – συστάσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου του Επιθεωρητή κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας κτλ.
Σε περίπτωση άρνησης απάντησης σε σχετικό ερώτημα αυτό καταγράφεται στο πρακτικό.
Εάν ζητούνται έγγραφα στοιχεία κρίσιμα για την υπόθεση διαπιστώνεται η μη προσκόμισή τους και μπορούν να επιβληθούν σχετικές κυρώσεις.

Και οι δύο παραπάνω αρνήσεις μπορούν να αξιολογηθούν σχετικά ως προς τη διαμόρφωση αιτιολογημένης γνώμης του Επιθεωρητή.

Σε ζητήματα επίλυσης εργατικών διαφορών, ο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων, αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις των μερών και ελέγξει τα προσκομισθέντα στοιχεία υποχρεούται να εκδώσει πόρισμα επί της διαφοράς εντός μίας εβδομάδας από τη συζήτηση. Η συγκεκριμένη διάταξη στοχεύει στο να επιταχυνθεί η διαδικασία επίλυσης των εργατικών διαφορών, να αποφευχθούν παρελκυστικές πρακτικές εκ μέρους των εμπλεκομένων μερών και να ολοκληρώνονται οι υποθέσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το κάθε μέρος της διαφοράς (εργοδότης εργαζόμενος) φέρει το βάρος απόδειξης των ισχυρισμών του.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση αίτησης εργατικής διαφοράς με αντικείμενο την οφειλή αποδοχών, και εφόσον η εργασιακή σχέση δεν αμφισβητείται, επί ένστασης εξόφλησης που προβάλλει ο εργοδότης ο ίδιος φέρει και το βάρος της απόδειξης της
πληρωμής.

Επί αιτήματος για καταβολή πραγματοποιηθείσας υπερωρίας, το βάρος απόδειξης πραγματοποίησής της φέρει ο εργαζόμενος και στη συνέχεια εξόφλησής της ο εργοδότης. Διευκρινίζεται ότι με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθ. 78 Ν. 4808/2021) η υπερωριακή απασχόληση είναι νόμιμη μόνο όταν δηλώνεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Η μη καταχώρησή της σε αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πραγματοποιήθηκε υπερωριακή απασχόληση, αλλά πιθανόν να απεκρύβη από τον εργοδότη.

Όμως, σε αυτή την περίπτωση το βάρος απόδειξης μια τέτοιας πραγματοποιηθείσας υπερωρίας φέρει ο εργαζόμενος. Βεβαίως, το πιο σύνηθες αποδεικτικό μέσο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν έγγραφα είναι η εμμάρτυρη απόδειξη. Ωστόσο, η διαδικασία ενώπιον της Επιθεώρησης εργασίας δεν περιλαμβάνει την εξέταση μαρτύρων.

Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Επιθεωρητής Εργασίας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αδυνατεί να διαμορφώσει γνώμη επί της διαφοράς, η οποία θα λυθεί δικαστικά, εφόσον ο προσφεύγων ασκήσει παραδεκτά αγωγή στα πολιτικά δικαστήρια.

Σε κάθε περίπτωση, ο προσφεύγων δύναται να καταθέσει μηνυτήρια υπεύθυνη δήλωση με τις αμοιβές και προσαυξήσεις από υπερεργασία και υπερωρία που διεκδικεί.

Κατά κανόνα, το βάρος απόδειξης αντιστρέφεται στις περιπτώσεις που η νομοθεσία θεσπίζει τεκμήριο (μαχητό) για την έννομη συνέπεια του κανόνα.
Όπου -για παράδειγμα- συντρέχει εφαρμογή του τεκμηρίου υπέρ της πλήρους απασχόλησης του εργαζόμενου (π.χ. δεν έχει συναφθεί και κατατεθεί στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ η σχετική σύμβαση μερικής απασχόλησης), τότε ο εργοδότης έχει το βάρος να ανατρέψει το τεκμήριο και να ανταποδείξει ότι στην πραγματικότητα η σχέση εργασίας δεν είναι πλήρους
απασχόλησης.

Αντιστροφή του βάρους απόδειξης συντρέχει και στις υποθέσεις ίσης μεταχείρισης, σε θέματα που σχετίζονται με τη βία και την παρενόχληση στην εργασία.

Παραβάσεις ατομικού χαρακτήρα με επιβολή προστίμου ανά θιγόμενο

Μη χορήγηση ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης 400€
Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων 400 €
Διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών από πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και εφοδιασμένα με τη Βεβαίωση Συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων 600€.
Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας 400€.
Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς 400€.
Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου, λεχώνας, γαλουχούσης, πατέρα
750€.
Μη γνωστοποίηση λόγου απολύσεως σε εργαζόμενο που αιτήθηκε ή έλαβε άδεια ή ευέλικτη ρύθμιση του Μέρους ΙΙΙ του ν. 4808/2021 750€.
Διάκριση εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους – Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γονέων λόγω άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού 750€.
Μη χορήγηση ειδικών γονικών αδειών λόγω σοβαρών νοσημάτων και λόγω νοσηλείας των παιδιών 750€.
Μη χορήγηση άδειας λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους ή μη χορήγηση άδειας φροντιστή 550€.
Μη χορήγηση άδειας απουσίας για παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου 550€.
Μη χορήγηση άδειας σε εργαζόμενο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας 750€.
Μη χορήγηση άδειας απουσίας από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας 400€.
Μη εξέταση ή μη διεκπεραίωση εντός των τασσόμενων προθεσμιών αιτήματος εργαζόμενου γονέα ή φροντιστή για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας 750€.
Μη τεκμηρίωση απόρριψης αιτήματος εργαζόμενου γονέα ή φροντιστή για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας 750€.
Μη χορήγηση άδειας προγεννητικών εξετάσεων 750€.
Μη ανάρτηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» της έγγραφης συμφωνίας για λήψη άδειας άνευ αποδοχών
400€.
Μη ανάρτηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» της γονικής άδειας 750€.
Άρνηση του εργοδότη να προσκομίσει αιτούμενα από την Επιθεώρηση Εργασίας στοιχεία ή πληροφορίες ιδίως στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης περί αντιστροφής του βάρους αποδείξεως σε περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ή διάκριση λόγω φύλου ή λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου ή παραβίαση της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης στην οποία συμπεριλαμβάνεται η βία και
παρενόχληση λόγω φύλου και η σεξουαλική παρενόχληση 750€.
Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούμενης από τον εργαζόμενο βεβαίωσης των στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή των διαστημάτων των αδειών που του χορηγήθηκαν
σύμφωνα με το Μέρος III του Ν. 4808/2021 750€.
Μη διακριτή αποτύπωση πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου στα χορηγούμενα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών
400€.
Μη χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας (προϋπηρεσίας) 400€.
Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της άδειας 600€.
Μη χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις 600€.
Μη χορήγηση άδειας για μεταγγίσεις αίματος 750€.
Μη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου συγγενούς 400€.
Μη χορήγηση άδειας λόγω AIDS 750€.
Μη χορήγηση άδειας γάμου 550€.
Μη χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων 700€.
Μη καταβολής της κατ’ ελάχιστο αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών / σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 550€.
Παραβίαση ωραρίου Προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο ή πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητευομένων 700€
Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο 600€.
Μη καταβολή προσαύξησης αντί προστατευτικού κράνους για εργαζόμενους που απασχολούνται σε ψηφιακές πλατφόρμες 600€.
Μη υποβολή συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση απώλειας της θέσης εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική 600€.
Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη ή
απασχολούμενου σε ψηφιακή πλατφόρμα 600€.
Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη ή
απασχολούμενου σε ψηφιακή πλατφόρμα μέσω λογαριασμού πληρωμών 600€.
Μη χορήγηση κανονικής άδειας 900€.
Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας 900€.
Εργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας 800€.
Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας 800€.
Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών 800€.
Μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών 800€.
Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολούμενων 950€.
Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύχτα 800€.
Μη καταβολή αποδοχών ανυπαίτιου κωλύματος 800€.
Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 800€.
Μη καταβολή πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών (που καθορίζονται από τον νόμο, ατομική συμφωνία, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., έθιμο) 800€.
Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου 800€.
Μη καταβολή πλήρων αποδοχών άδειας ή αναλογίας αυτών 900€.
Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης άδειας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας
(απλής ή προσαυξημένης κατά 100% ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του εργοδότη)
900€.
Παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών 800€.
Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη ή
απασχολούμενου σε ψηφιακή πλατφόρμα 600€.
Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη ή
απασχολούμενου σε ψηφιακή πλατφόρμα μέσω λογαριασμού πληρωμών 600€.
Μη χορήγηση κανονικής άδειας 900€.
Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας 900€.
Εργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας 800€.
Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας 800€.
Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών 800€.
Μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών 800€.
Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολούμενων 950€.
Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύχτα 800€.
Μη καταβολή αποδοχών ανυπαίτιου κωλύματος 800€.
Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 800€.
Μη καταβολή πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών (που καθορίζονται από τον νόμο, ατομική συμφωνία, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., έθιμο) 800€.
Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου 800€.
Μη καταβολή πλήρων αποδοχών άδειας ή αναλογίας αυτών 900€.
Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης άδειας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας
(απλής ή προσαυξημένης κατά 100% ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του εργοδότη)
900€.
Παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών 800€. Δυσμενής ή λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, από τον εργοδότη, επειδή υπέβαλαν
καταγγελία εντός της επιχείρησης ή κίνησαν νομική διαδικασία, με σκοπό να επιβληθεί η συμμόρφωση με τα δικαιώματα που προβλέπονται από το Μέρος III του Ν. 4808/2021 2.000€
Απασχόληση εργαζομένων που τελούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας, από εργοδότη ο οποίος ανέστειλε τις συμβάσεις εργασίας τους ως πληττόμενη επιχείρηση 1.200€
Απασχόληση εργαζόμενου από εργοδότη που τελεί σε αναστολή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν
τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κορονοϊού στην αγορά εργασίας  1.200€
Απασχόληση ανηλίκων χωρίς Βιβλιάριο Εργασίας 3.000€.
Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες 4.000€.
Παραβίαση χρονικών ορίων εργασίας ανηλίκων 3.000€.
Απασχόληση ανηλίκων σε καλλιτεχνικές εργασίες χωρίς άδεια 3.000€.
Παράνομη απασχόληση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του
4.000€.
Μη καταβολή προσαύξησης επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε ώρα επιπλέον εργασίας μερικώς απασχολουμένου σε περίπτωσης απασχόλησης πέραν της συμφωνημένης 2.000€.
Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο 2.000€.
Απόλυση χωρίς σπουδαίο λόγο εγκύου ή εργαζόμενης που υιοθετεί τέκνο έως 6 ετών ή εργαζομένης που εμπλέκεται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενη
μητέρα/κυοφόρος γυναίκα) ή εργαζόμενου πατέρα νεογεννηθέντος τέκνου 4.000€.
Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες) 4.000€
Μη χορήγηση άδειας πατρότητας 3.000€
Μη χορήγηση σε τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθ. 1464 ΑΚ ή 4.000€ στην εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας (9 εβδομάδες)
Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας φροντίδας παιδιού 3.000€
Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου γονέων παιδιών με αναπηρία 3000€
Μη χορήγηση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας 3.000€
Μη χορήγηση γονικής άδειας 3.000€
Απασχόληση εργαζόμενου κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας ή κατά τη διάρκεια της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας κατά τις οποίες καταβάλλεται επιδότηση από
τον Δ.ΥΠ.Α. 3000€
Μη χορήγηση άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
3.000€
Παραβίαση του δικαιώματος του εργαζόμενου-ης να επιστρέφει στην ίδια ή σε ισοδύναμη ή σε ανάλογη θέση εργασίας μετά τη λήψη άδειας μητρότητας ή της ειδικής άδειας
προστασίας της μητρότητας ή οποιασδήποτε αδείας προβλέπεται για τη γέννηση, ανατροφή ή υιοθεσία παιδιού, ή μετά τη λήψη άδειας ή ευέλικτης ρύθμισης ή άσκησης δικαιώματος σύμφωνα με το Μέρος III του Ν. 4808/2021 4.000€.
Παραβίαση διατάξεων για την προστασία από την απόλυση / μη τήρηση διαδικασίας απόλυσης συνδικαλιστικού στελέχους 4.000€.
Απόλυση εργαζόμενου λόγω αίτησης ή λήψης άδειας ή ευέλικτης ρύθμισης ή άσκησης δικαιώματος σύμφωνα με το Μέρος III του Ν. 4808/2021 ή για λόγους φύλου ή
οικογενειακής κατάστασης 4.000€.
Μη καταχώρηση των μαθητευόμενων και πρακτικά ασκούμενων στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” 2.000€ .
Μη εφαρμογή από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτό στο έδαφος της Ελλάδας των όρων εργασίας που ισχύουν για την απόσπαση 2.000€.
Μη εφαρμογή από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτό στο έδαφος της Ελλάδας των όρων εργασίας που ισχύουν για την μακροχρόνια απόσπαση 2.000€.
Μη εφαρμογή από την επιχείρηση που αποσπά οδηγό στο έδαφος της Ελλάδας των όρων εργασίας που ισχύουν για την απόσπαση 2.000€.
Παραβίαση από την επιχείρηση/εργοδότη που αποσπά εργαζόμενό της/του στην Ελλάδα της υποχρέωσης περί μη δυσμενούς μεταχείρισης, του αποσπασμένου εργαζόμενου ο
οποίος ασκεί το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών επειδή θεωρεί ότι ζημιώθηκε 2.000€.

Δημήτρης Κωστάκος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα