11.4 C
Athens
Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024

11.4 C
Athens
Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΡΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΔΕΡΑ.

Διαβάστε επίσης

Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας (ΔΕΡΑ) έρευνας αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης και διάδοσης χριστουγεννιάτικων δράσεων και λοιπών εκδηλώσεων της ΔΕΡΑ & εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχει η ΔΕΡΑ, με επίκεντρο τις εκδηλώσεις Χριστουγέννων 2023 – Πρωτοχρονιάς 2024, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αποστείλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected], ενδεικτικές τιμές στις οποίες θα παρείχε προς τη ΔΕΡΑ τις σχετικές υπηρεσίες του, με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 • Συμμετοχή στις Χριστουγεννιάτικες δράσεις της ΔΕΡΑ σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα του Δήμου Αθηναίων για την κάλυψη των δραστηριοτήτων 
 • Εκτέλεση, παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων κοινωνικής δικτύωσης σε περιπτώσεις διαγωνισμού/ραδιομαραθωνίου, δωροθεσιών κ.λ.π. 
 • Καθημερινή παρακολούθηση και απάντηση σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (εισερχόμενα, σχόλια, αναφορές κ.λπ.) – διαχείριση κοινότητας  
 • Στρατηγική ανάπτυξη σεναρίων/τεκμηρίωσης ερωταποκρίσεων (Q&A) για Social Chat ή παρόμοια 
 • Δημιουργία, επεξεργασία, δημοσίευση καθημερινού περιεχόμενου σε όλα τα κανάλια Social Media 
 • Δημιουργία πρωτότυπων ιδεών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ουσιαστικό δημιουργικό ψηφιακό περιεχόμενο για τη ΔΕΡΑ  
 • Συγγραφή κειμένων για τα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικών δελτίων και περιεχομένου ιστότοπου, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές, τις τελευταίες τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  
 • Ενημέρωση για τις τρέχουσες τεχνολογίες και τάσεις στον ιστό, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα εργαλεία σχεδίασης και τις εφαρμογές. Εφαρμογή επικαιροποιήσεων, αν ζητηθεί 
 • Χειρισμός, οργάνωση, διαπραγμάτευση & προγραμματισμός επερχόμενων ομάδων κοινού και εκδηλώσεων 
 • Διαχείριση & συντονισμός των εκάστοτε εκδηλώσεων, από το στάδιο της έρευνας έως το τέλος κάθε εκδήλωσης. 
 • Συμβουλευτική προετοιμασία εσωτερικών διαδικασιών και αρμοδίων οργάνων για την υποστήριξη των εκδηλώσεων, με σκοπό τη διασφάλιση επιτυχούς ροής εργασιών των εκδηλώσεων 
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και διαχείριση κρίσεων πριν ή κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων  
 • Δημιουργία – διαχείριση – επέκταση σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης, τους βασικούς δημοσιογράφους και τους λοιπούς παράγοντες επιρροής επί των εκδηλώσεων, μέσω ενός συνδυασμού καναλιών, από παραδοσιακά έως ψηφιακά και κοινωνικά μέσα  
 • Αξιολόγηση υφιστάμενης στρατηγικής δημοσίων σχέσεων και υποβολή προτάσεων βελτίωσης ή επικαιροποίησής της 
 • Συνεργασία με το Τμήμα Προβολής & Εμπορικής Πολιτικής για τη διασφάλιση των  εκστρατειών δημοσίων σχέσεων σε ευθυγράμμιση  με τους στρατηγικούς στόχους της ΔΕΡΑ και για ανάπτυξη και επέκταση 
 • Συνεργασία με την ομάδα περιεχομένου για την ανάπτυξη ιδεών και στρατηγικών  που στοχεύουν σε συγκεκριμένο κοινό για συγκεκριμένα αποτελέσματα 
 • Μέτρηση της απόδοσης των εκστρατειών επικοινωνίας και των προγραμμάτων γενικότερα. 
 • Παρακολούθηση των προσπάθειών προσέγγισης κοινού και τον αντίκτυπό τους σε συνδέσμους, κοινοποιήσεις κοινωνικής δικτύωσης, επισκεψιμότητα κ.ά. 
 • Συντονισμός και συμμετοχή για την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης για εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, συνεντεύξεις τύπου και άλλες προωθητικές δραστηριότητες.  
 • Τα ανωτέρω δεν σχετίζονται με διαφημιστική προβολή, ούτε με εργασίες του γραφείου τύπου της ΔΕΡΑ. Ωστόσο θα υπάρχει συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο  

 

 

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα του φυσικού προσώπου που θα παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες για λογαριασμό του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα (ή του οικονομικού φορέα αυτοπροσώπως, αν είναι φυσικό πρόσωπο), είναι τα ακόλουθα: 

 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ τουλάχιστον στα εξής προγράμματα: WINDOWS, WORD, EXCEL, OUTLOOK, ACCESS, POWER POINT
 • Γνώσεις προγραμματισμού εκδηλώσεων (event planning)
 • Τριετής εμπειρία στην παροχή ανάλογων υπηρεσιών, σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα 

 

Τυχόν κατοχή τίτλου σπουδών επιπέδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή και μεταπτυχιακής εξειδίκευσης σε αντικείμενα συναφή με την επικοινωνία και τα ΜΜΕ ή την πολιτική επιστήμη ή το marketing ή τη διαχείριση κρίσεων θα συνεκτιμηθεί. 

 

Διάρκεια υπηρεσίας: τρεις (3) μήνες, απαραιτήτως με έναρξη μέχρι 20/11/2023, ώστε να υπάρχει περιθώριο τουλάχιστον ενός μήνα για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων. 

 

Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα δημοσιεύεται μόνο για τη διαπίστωση του οικονομικού επιπέδου του ανταγωνισμού. ΔΕΝ αποτελεί έναρξη διαδικασίας προμηθειών, ούτε συνιστά πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε δεσμεύεται με αυτήν η ΔΕΡΑ ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην ανάθεση των υπηρεσιών. Ανάλογα με τα αποτελέσματά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, η οποία ενδέχεται να καταλήξει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών, ανάλογα και με το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, όπως θα προκύψει από την παρούσα έρευνα αγοράς. Η ΔΕΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας, να μεταβάλει μερικά ή ολικά τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, να μειώσει ή να αυξήσει τα παραδοτέα αυτής και να προβεί σε κάθε άλλη μεταβολή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 

 

Η αποστολή των οικονομικών προτάσεων στη διεύθυνση: [email protected] θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με email, μέχρι την ώρα 12:00 της Παρασκευής, 3/11/2023. Θερμή παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους, να αναγράφουν στο mail: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο (ή ακριβή επωνυμία, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), διεύθυνση έδρας/επαγγελματικής εγκατάστασης με ταχυδρομικό κώδικα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (για νομικά πρόσωπα). Το email προέλευσης θα εκλαμβάνεται ως δήλωση διεύθυνσης αλληλογραφίας για κάθε μεταγενέστερη επικοινωνία με τη ΔΕΡΑ. 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα