13.6 C
Athens
Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου, 2023

13.6 C
Athens
Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου, 2023

Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για χρηματοδότησης γυμναστηρίων και παιδότοπων – Όλη η διαδικασία

Διαβάστε επίσης

Ανοίγει στις 12 το μεσημέρι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης γυμναστηρίων και παιδοτόπων συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ. Το άνοιγμα  της πλατφόρμας συμπίπτει με την επανέναρξη από σήμερα της λειτουργίας των γυμναστηρίων . 

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr/mis έως την Τετάρτη 28/07/2021 και ώρα 17:00.
Η χρηματοδότηση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, έως 18.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα για περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης. Στόχος της δράσης είναι να καλύψει μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την επανεκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων έπειτα από 7 μήνες, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Η Δράση θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Οι δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις
Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα, με τους παρακάτω ΚΑΔ:
-93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ.)
-93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
-93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ
-93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020.
-Να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019, έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης.
-Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019,
-Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ.
-Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
-Να υποβάλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
-Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis). Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).
Πώς υπολογίζεται η χρηματοδότηση
Η δημόσια χρηματοδότηση υπολογίζεται κατά την αίτηση, με βάση τα υποβληθέντα ιστορικά στοιχεία δαπανών κάθε αιτούσας επιχείρησης για τα λειτουργικά έξοδα του 2019, όπως αυτά απεικονίζονται στο αντίστοιχο φορολογικό έντυπο Ε3, και με την εφαρμογή οριζόντιου ποσοστού επί των λειτουργικών εξόδων του έτους 2019. Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.
Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες μπορούν να είναι οι ακόλουθες:
-ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
-δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
-δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ),
-δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),
-δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
-μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.
Στο πλαίσιο αυτό, ως βάση για τον καθορισμό ενός κατ’ αποκοπή ποσού ανά ωφελούμενη επιχείρηση, λαμβάνεται η καταχώρηση των παραπάνω ενδεικτικών δαπανών, όπως αυτές ομαδοποιούνται στα αντίστοιχα πεδία / κωδικούς του φορολογικού εντύπου Ε3 κατά το έτος 2019, σε περίοδο δηλαδή που οι ενισχυόμενες δραστηριότητες δεν είχαν ακόμα τεθεί σε καθεστώς αναγκαστικής αναστολής λειτουργίας λόγω COVID-19. Δηλαδή , λαμβάνεται υπ’ όψιν το άθροισμα των ποσών των πεδίων 581 (Παροχές σε εργαζόμενους), 585 (Διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587 (Αποσβέσεις) του φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019.
Επί του παραπάνω αθροίσματος το οποίο αποτελεί το ύψος των συνολικών δηλωθέντων εξόδων, εφαρμόζεται οριζόντιο ποσοστό 25% για τον υπολογισμό της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης ως κατ’ αποκοπή ποσό.
Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, υπολογίζεται το ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019, ως το συνολικό πραγματικό άθροισμα των συγκεκριμένων κωδικών δια το συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του έτους επί 365.
Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις με συνολικό άθροισμα ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 μικρότερο των 4.000 ευρώ, δεν είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση στην παρούσα Δράση. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019.
Το κατ΄ αποκοπή ποσό αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της, χωρίς να απαιτείται επαλήθευση των πραγματικών λειτουργικών δαπανών της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνεπώς δεν απαιτείται προσκόμιση τιμολογίων εξόδων και εξοφλήσεως αυτών.
Η διαδικασία
Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis). Ο δυνητικός ωφελούμενος της Δράσης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.  Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης υποχρεούται:
– να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα σχετικά πεδία του «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ» Αίτησης Χρηματοδότησης.
– να επισυνάψει τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά κατά την Υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης)
– να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η οριστική υποβολή της αίτησης και η λήψη ενάριθμου κωδικού. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δε δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή Αίτησης. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα αξιολογούνται.
Χριστιάνα Κούσιου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα