back to top
20.7 C
Athens
Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

20.7 C
Athens
Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

Βουλή: Σειρά τροπολογιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας και την στήριξη των πληγέντων της Θεσσαλίας και της Σάμου

Διαβάστε επίσης

Σειρά τροπολογιών, που μεταξύ άλλων προβλέπουν έργα αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τον Ιανό, συμπληρωματικό κρατικό Προϋπολογισμό ύψους 900 εκ. για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την ενίσχυση των επενδύσεων των ΚΤΕΛ καθώς και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών, κατατέθηκαν αργά χθες το βράδυ στη Βουλή.

Οι τροπολογίες κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο “Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις”.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο συζητάται και ψηφίζεται από την ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, 17/11/2020.

Έργα Αποκατάστασης πληγεισών περιοχών Θεσσαλίας από “Ιανό”

Με την πρώτη τροπολογία, αρμοδιότητας του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που έχει τίτλο “Εκτέλεση έργων αποκατάστασης πληγεισών περιοχών Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός»”, προβλέπονται τα εξής:

1.α. Ορίζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αρμόδιο για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης των ζημιών επί οδοστρωμάτων, οδικών υποδομών, γεφυρών και εκτέλεσης συνοδών έργων σήμανσης, προστασίας και ασφάλειας, απορροής ομβρίων κ.λπ., που προκλήθηκαν από τις φυσικές καταστροφές του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και Ι9ης Σεπτεμβρίου 2020, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

β. Καθορίζεται η διαδικασία εκκίνησης της ανάθεσης του ανωτέρω έργου, για την εκτέλεση του οποίου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 49 και 50 του ν.44Ι2/2016 (επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα της σύμβασης, μελέτες, λοιπές προδιαγραφές κ.λπ.), όταν Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικότερα, ορίζεται ότι, για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αρκεί μόνο η σύνταξη και έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή, των ειδικότερα μνημονευόμενων στοιχείων (τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής των προς εκτέλεση εργασιών, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης αυτών, προϋπολογισμός δημοπράτησης κ.λπ.). Η Αναθέτουσα Αρχή, για τη σύνταξη των προαναφερόμενων στοιχείων, μπορεί να υποβοηθηθεί μέσω σύναψης σύμβασης Τεχνικού και Νομικού Συμβούλου έναντι αμοιβής εντός των προβλεπόμενων ορίων ή 209.000 ευρώ, κατά περίπτωση (άρθρο 5 περ.β’ ή γ’ του ν.44Ι κατά την ειδικότερα οριζόμενη διαδικασία.

γ. Η εκπόνηση των μελετών, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης κτηματογράφησης και κτηματολογίου, γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου του Έργου.

2.α. Ορίζεται ότι, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την εκτέλεση του σχετικού έργου διενεργούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (ν.2882/2001), μη αποκλείομένης και της διαδικασίας επίταξης των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Καθορίζεται η διαδικασία επιλογής του Αναδόχου [πρόσκληση τριών (3) τουλάχιστον εργοληπτικών επιχειρήσεων με αποδεδειγμένη συναφή εμπειρία, υποχρέωση υποβολής κατ’ αποκοπήν προσφοράς για ολόκληρο το έργο κ.λπ.], κριτήριο δε ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.

γ. Προβλέπεται η υποχρέωση του Αναδόχου για εκπόνηση και υποβολή, στην Αναθέτουσα Αρχή, Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕ.ΠΕ.Μ.), σχετικά με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην άμεση περιοχή του έργου και σε τυχόν παρακείμενες εκτάσεις.

δ. Ορίζεται ότι, καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου, μη οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, δεν δημιουργούν δικαίωμα για την καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης εκ μέρους του Δημοσίου, περιλαμβανομένης και της δαπάνης αναθεώρησης τιμών.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του ΓΛΚ, το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται από το αρμόδιο Υπουργείο, στο ποσό των 150 εκατ. ευρώ περίπου. Αντίστοιχα, εξοικονομούνται δαπάνες των οικείων ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκει, κατά την κείμενη νομοθεσία, η εκτέλεση μέρους των προαναφερόμενων έργων.

Επιπλέον 900 εκ. στον προϋπολογισμό κατά της πανδημίας – Ενίσχυση των ΚΤΕΛ

Η δεύτερη τροπολογία έχει τίτλο “1. Ένταξη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2021 σε ,ία μείζονα κατηγορία δημοσιονομικής ταξινόμησης – Τροποποίηση του άρθρου 55 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) 2. Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 – Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 3. Διάθεση πρόσθετου ποσού από το Π.Δ.Ε. για την ενίσχυση των επενδύσεων των συγκοινωνιακών φορέων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001 4. Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Τροποποίηση του άρθρου 143 του ν. 4635/2019 5. Δαπάνες μίσθωσης 6. Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης 7. Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών και παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων” και προβλέπει τα εξής:

1. Εντάσσονται, κατά την ψήφιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του έτους 2021, συγκεντρωτικά οι σχετικές πιστώσεις στη μείζονα κατηγορία «πιστώσεις υπό κατανομή» σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα, όπως ίσχυε για το Π.Δ.Ε. του έτους 2019 και ήδη ισχύει για το Π.Δ.Ε. του έτους 2020.

2. Αυξάνονται εκ νέου οι πιστώσεις του Π.Δ.Ε. έτους 2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά εννιακόσια εκατομμύρια ευρώ (900.000.000 ευρώ) στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, για την αντιμετώπιση δράσεων που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό.

3. Προβλέπεται η διάθεση, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, συμπληρωματικού ποσού είκοσι δύο εκατομμυρίων (22.000.000) ευρώ [επιπλέον του ποσού των σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000) ευρώ που έχει ήδη πιστωθεί], από το αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων του Π.Δ.Ε., για την παροχή ενισχύσεων στις ανώνυμες εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ., στα Κ.Τ.Ε.Λ. που δεν έχουν μετατραπεί σε ανώνυμες εταιρείες, στη ΡΟΔΛ και στη Δ.Ε.Α.Σ. ΚΩ καθώς και στα λεωφορεία των άγονων γραμμών (π.δ. 967/1979).

Ορίζεται ότι, οι ενισχύσεις παρέχονται: α) κατά προτεραιότητα για αιτήσεις που αφορούν το χρονικό διάστημα από 01.01.2016 έως και 31.12.2021 για επενδύσεις στις υποδομές και εγκαταστάσεις σχετικά με την στέγαση, επισκευή και συντήρηση των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου κ.λπ. και β) για αιτήσεις που αφορούν το χρονικό διάστημα από 01.01.2010 έως και 31.12.2021, για επενδύσεις αναφορικά με την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή των μετόχων αυτών.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 12 του ν.2963/2001, όσον αφορά στη διαδικασία, στον τρόπο διάθεσης, στις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της επένδυσης, στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα δικαιούμενα πρόσωπα κ.λπ.

4. Αυξάνονται σε δέκα πέντε (15) από έντεκα (11), που είναι σήμερα, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Τ.Ε.Κ.).

5. Βαρύνουν, αναδρομικά από 1η.1.2020, αποκλειστικά τις πιστώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι δαπάνες μίσθωσης και λειτουργίας του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Νίκης 5-7 στην Αθήνα, το οποίο μισθώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στο οποίο στεγάζονται επιπλέον υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Παρέχεται έως την 28η.2.2021 δυνατότητα i) διεξαγωγής γενικής συνέλευσης μετόχων ή εταίρων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας και ii) αποστολής πρόσκλησης και λήψης αποφάσεων διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου, με τηλεδιάσκεψη (οι προαναφερόμενες διατάξεις ίσχυαν έως 31.8.2020 και έως 30.6.2020 αντίστοιχα).

7. Απαγορεύεται, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με υ.α., και σε κάθε περίπτωση έως την 28η.2.2021 (αντί 31η.12.2020 όπως ισχύει), η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο από αυτό της προ της 1ης.9.2020 (αντί 1ης.2.2020, όπως ισχύει) για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες.

8. Παρατείνεται έως τις 31.12.2020 (έληξε στις 20.9.2020) η προθεσμία που επιτρέπει, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή οργάνου, τη ρύθμιση ζητημάτων για τις δημόσιες συμβάσεις (αναβολή διενέργειας, παράταση ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, αναστολή ή χορήγηση παράτασης προθεσμιών κατά τα ειδικώς οριζόμενα), λόγω εξακολούθησης της ύπαρξης άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού.

Ρυθμίσεις του υπουργείου Οικονομικών

Η τρίτη τροπολογία, ρυθμίζει θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών για θέματα μισθωμάτων, στήριξης της ναυτικής εργασίας, προθεσμιών λήξης αξιογράφων, παράτασης του μειωμένου ΦΠΑ στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας, θέματα του μηχανισμού της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης σε ΕΟΠΥΥ και νοσοκομεία ΕΣΥ, για θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης επί της περιουσίας στη Σάμο κά.

1. α. Περιορίζεται για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο τρέχοντος έτους (τ.έ.), αντί από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020 που ισχύει σήμερα, το μέτρο προαιρετικής μείωσης για ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού μισθώματος, αναφορικά με: i) μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης που πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και ii) μισθώσεις κύριας κατοικίας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

β. Επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες πληττόμενων το μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος (ίσχυσε για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020), αναλόγως του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας (π.ε.), ως εξής:

i.για τον μήνα Οκτώβριο τ.έ. σε:

-μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάχθηκε για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες κατά τον μήνα Οκτώβριο σε επιδημιολογικό επίπεδο “πολύ υψηλό”, σύμφωνα με την αναφερόμενη κ.υ.α. και τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορωνοϊό, λόγους, συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στο πλαίσιο των οποίων, η σύμβαση εργασίας του μισθωτή, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, έχει προσωρινά ανασταλεί.

ii. από τον μήνα Νοέμβριο τ.έ. σε:

-μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο τουλάχιστον αυξημένου κινδύνου, ή σε π.ε. για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, κατ’ εφαρμογή κανονιστικής πράξης και για τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορωνοϊό, λόγους, συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στο πλαίσιο των οποίων, η σύμβαση εργασίας του μισθωτή, κατά τα ειδικώς οριζόμενα. έχει προσωρινά ανασταλεί, ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της π.ε. στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα η επιχείρηση.

Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των υπό ψήφιση διατάξεων, νοούνται ως επαγγελματικές και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

γ. Επεκτείνεται και για τον μήνα Οκτώβριο τ.έ. (ίσχυσε για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020), η απαλλαγή από την καταβολή μέρους, κατά ποσοστό τουλάχιστον 30%, του συνολικού μισθώματος για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έχει συμπεριληφθεί, βάσει απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, στις πληγείσες οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

δ. Επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους που φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του (ίσχυσε για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020), ως εξής

– για τον μήνα Οκτώβριο τ.έ., εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάχθηκε, εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020, για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο “πολύ υψηλό”, κατά τα ως άνω οριζόμενα, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

-από τον μήνα Νοέμβριο τ.έ., εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της π.ε. στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

ε. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται τα μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας με πρόβλεψη:

i. Για τον μήνα Οκτώβριο τ.έ., της δυνατότητας απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας. το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος. των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί, κατά τα ειδικώς οριζόμενα. σε αναστολή, ή συζύγων ή έτερων μερών συμφώνου συμβίωσης (ίσχυσε. με πρόβλεψη εφαρμογής από τον μήνα Οκτώβριο και για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε. αναστολή),

ii. Από τον μήνα Νοέμβριο τ.έ. και για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας. ναυτικών. οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί, κατά τα ειδικώς οριζόμενα. σε αναστολή ή συζύγωνν ή έτερων μερών συμφώνου συμβίωσης.

2. Συμπληρώνονται τα μέτρα στήριξης εκμισθωτών/φυσικών προσώπων λόγω απώλειας μισθωμάτων τους κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού, με την προσθήκη πρόβλεψης για την καταβολή σε λογαριασμό τους, του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων τους, εφόσον από τον μήνα Νοέμβριο και εφεξής εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%. αντί του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές τους προς τη φορολογική αρχή (μείωση σε ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων πριν την ως άνω μείωση). Παρέχεται εξουσιοδότηση για την ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων για την εφαρμογή των ανωτέρω.

3.α. Αναστέλλονται από τη δημοσίευση της υπό ψήφιση διάταξης και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής, οφειλόμενων από αυτές, αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις, οι Κ.Α.Δ. επιχειρήσεων και τα είδη των αξιογράφων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω.

Προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής με υ.α. και άλλων αξιογράφων στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση.

β. Δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, αξιόγραφα οφειλόμενα από τις εν λόγω επιχειρήσεις, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, από την 6η Νοεμβρίου 2020 έως τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

γ. Παρατείνονται μέχρι και την 30ή.4.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 1.11.2020 έως 30.11.2020 καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ, που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ. / τα Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30ή.11.2020 και την 31η.12.2020 για τους κομιστές των οριζόμενων αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της υπό ψήφιση διάταξης δεν δραστηριοποιούνται σε Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω, εφόσον δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ.

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, ρυθμίσεων ή και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα των ανωτέρω προσώπων. Τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

δ. Χορηγείται εκ νέου παράταση έως την 30ή Απριλίου 2021 του ευεργετήματος της μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, κατά παρέκκλιση των ειδικότερα οριζόμενων διατάξεων, για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και τη διάδοση του κορωνοϊού COVlD-19, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και προθεσμίες. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

ε. Παρατείνεται έως την 30ή Απριλίου 2021 η προθεσμία εξόφλησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα αξιογράφων, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Νοεμβρίου 2020.

4. Προβλέπεται ότι τα ποσά της αποζημίωσης που προέρχονται από τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Επίσης δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

5. Τροποποιείται η προθεσμία καταβολής δόσεων οφειλών επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων. Ειδικότερα:

α. Μετατρέπονται σε σαράντα έξι (46) δόσεις. πληρωτέες κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα από 1.1.2021 , οι έξι (6) δόσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο όγδοο της από 1.5.2020 Π.Ν.Π καθώς και οι υπολειπόμενες δέκα επτά (17) δόσεις, για οφειλές επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων προς το Υπουργείο Οικονομικών, που έχουν ρυθμιστεί με τις οριζόμενες Υπουργικές αποφάσεις. Στις σαράντα έξι (46) νέες δόσεις κατανέμονται τυχόν ανεξόφλητα υπόλοιπα ληξιπρόθεσμων δόσεων.

β. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της τρέχουσας δόσης ανάλογα, μετά το πέρας της ρύθμισης και καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου από την τελευταία δόση μήνα, σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, σε τοπικό ή γενικό επίπεδο.

6. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να χορηγεί παράταση στις προθεσμίες τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, που έχουν ρυθμισθεί νομοθετικά, σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις (σεισμοί, πλημμύρες, κ.λπ.)

7. Παρατείνεται έως και την 30ή Απριλίου 2021 (ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) [από εικοσιτέσσερα τοις εκατό (24%) που ίσχυε], στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (ιατρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη), όπως αυτά έχουν προστεθεί στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

8. Δύναται να συμμετέχουν, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση, και μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) στις αρμόδιες επιτροπές που συνιστώνται κατά περίπτωση, με απόφαση του Περιφερειάρχη, για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που επλήγησαν από θεομηνίες.

9. Τροποποιείται – συμπληρώνεται το άρθρο 25 του ν.4549/20Ι8 αναφορικά με την εφαρμογή του μηχανισμού της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς και της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες υγείας. Ειδικώς για τα έτη 2020-2022 προβλέπονται συγκεκριμένα όρια των προαναφερόμενων δαπανών του ΕΟΠΥΥ, καθώς και νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου, ενώ για τα έτη 2023 και 2024 προβλέπεται η αναπροσαρμογή των ορίων δαπανών, βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

10. Προβλέπεται η εξόφληση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες προέκυψαν στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 8 του ν. 4075/2012. Οι εν λόγω οφειλές αφορούν τα οικονομικά έτη 2018 και 2019.

11. Αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και έως 30.11.2021, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και νομικές οντότητες, που έχουν πληγεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου από τον σεισμό και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 30ής Οκτωβρίου 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα